Två sätt att gå från te­o­ri till prak­tik

Språktidningen - - F+S -

Jag und­rar om det he­ter om­sät­ta te­o­ri i prak­tik el­ler om­sät­ta te­o­ri till prak­tik? – He­le­na

Bå­da kon­struk­tio­ner­na är un­ge­fär li­ka van­li­ga. Många gång­er an­vänds de nog sy­no­nymt, men ibland finns en skillnad där om­sät­ta till prak­tik mer fo­ku­se­rar på den prak­tis­ka tillämp­ning­en och om­sät­ta i prak­tik har en mer över‍ gri­pan­de in­ne­börd av att trans­for­me­ra nå­got te­o­re­tiskt till ett prak­tiskt plan el­ler att över­gå från te­o­ri­sta­di­um till prak­tik­di­to.

Ett ex­em­pel på den först‍ nämn­da be­ty­del­sen är ”Du kom­bi­ne­rar tek­niskt in­tres­se med en prak­tisk lägg­ning och har där­med lätt för att om­sät­ta te­o­ri till prak­tik”. Ett ex­em­pel på den sist­nämn­da: ”Men i slutän­dan är det, nu lik­som då, upp till den en­skil­da fö­re‍lä­sa­ren att om­sät­ta te­o­ri i prak­tik.” Ola Karls­son, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.