Sank­mark på skånsk di­a­lekt

Språktidningen - - F+S -

Det finns en li­ten by utan­för Sim­rishamn som he­ter Mell­by, och utan­för Mell­by finns det en väg­skylt som pe­kar mot Mell­by käsk. Vad be­ty­der käsk? – Inge

Käsk är ett skånskt di­a­lek­t­ord av ovisst ur­sprung som be­ty­der ’sur­skog, snår i sank­mark’. Or­det käsk har tje- ljud i bör­jan och kort vo­kal. I den gam­la di­a­lek­ten på Ös­ter­len ut­ta­la­des or­det dess­utom in­te med -sk på slu­tet ut­an med ett långt sje- ljud, som in­ter­jek­tio­nen äsch: tjäsch. Kon­so­nant­kom­bi‍ na­tio­nen sk ut­ta­la­des förr i he­la söd­ra Skå­ne re­gel­bun­det som ett sje- ljud ef­ter främ­re vo­kal, allt­så ä, e, i, ö och y, (i till ex­em­pel besk och tysk), men det­ta di­a­lekt­drag dog ut ti­digt un­der 1900-ta­let. Det finns ock­så ett be­släk­tat skånskt di­a­lek­t­ord käs­ke med be­ty­del­sen‍’tätt busk­be­stånd, busk­snår’ och lik­nan­de. Mat­hi­as Strand­berg, Di­a­lekt-, namn- och folk­min­ne­sar­ki­vet i Gö­te­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.