Val av verb ut­går från hu­vud­or­det

Språktidningen - - F+S -

När jag i en eng­elsk upp­sats skrev me­ning­en She is one of the few pe­op­le who se­em/ se­ems to un­derstand him blev jag osä­ker på om ver­bet ska va­ra i sin­gu­lar el­ler plu­ral. Da­torns gram­ma­tik­kon­troll god­kän­ner bå­da. – Bim­mi

Bå­da al­ter­na­ti­ven fö­re­kom­mer hos in­föd­da ta­la­re, men sin­gu­lar är klart van­li­gast. Va­let av sin­gulart verb ba­se­ras på att hu­vud­or­det one är sin­gu­lar – one of the things that is re­al­ly im­por­tant. Va­let av plu­ral häng­er sam­man med att ett plu­ralt sub­stan­tiv, som things, kom­mer när­ma­re ver­bet än det sin­gu­la­ra hu­vud­or­det, one: one of the things that ma­ke us hu­man. Mag­nus Le­vin, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.