Oli­ka per­spek­tiv på un­der­känd

Språktidningen - - F+S -

I Da­gens Ny­he­ter läs­te jag tex­ten: ”Så ska fär­re kug­ga på kör­pro­ven [...] Allt­för många kug­gar fle­ra gång­er.” Jag har all­tid trott att det är de som un­der­kän­ner som kug­gar på kör­pro­ven. Vil­ket al­ter­na­tiv är det rät­ta? – Kerstin

Svens­ka Aka­de­mi­ens ord­lis­ta och Svensk ord­bok anger en­dast be­ty­del­sen ’un­der­kän­na’ för kug­ga. En­ligt den be­ty­del­sen kom­mer den som miss­lyc­kas på ett kör­prov allt­så att kug­gas. Det­ta är ock­så den van­li­gas­te for­men i tid­nings­text.

I blogg­text är dock be­ty­del‍ sen ’bli un­der­känd’ van­li­gast. Den be­ty­del­sen fö­re­kom­mer in­te säl­lan även i tid­nings‍ text, så bå­da va­ri­an­ter får sä­gas va­ra bruk­li­ga. Ef­tersom or­det of­tast an­vänds ur den un­der­kän­das och in­te den un­der­kän­nan­des per­spek­tiv, är det in­te så kons­tigt att det gått från pas­siv till ak­tiv form i bru­ket. Den an­vänd­ning­en upp­märk­sam­mas i de­fi­ni­tio‍ nen i Bon­ni­ers ord­bok, från 2010: ”(Även) bli un­der­känd, ’kö­ra’; jag kug­ga­de på pro­vet.”

Bå­da for­mer­na är allt­så fullt bruk­li­ga, och ing­en­de­ra lär miss­för­stås i sitt sam­man‍ hang. Ola Karls­son, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.