Sladd­barn syf­tar på den som är sist

Språktidningen - - F+S -

Jag har fle­ra frå­gor om sladd­barn. Som jag har för­stått det finns oli­ka åsik­ter om hur myc­ket yng­re än öv­ri­ga sys­kon ett barn ska va­ra för att räk­nas som ett sladd­barn. Minst sex, sju år yng­re än det yngs­ta sto­ra­sys­ko­net ver­kar va­ra en van­lig upp­fatt­ning. Men hur är det i de här tre fal­len?

Sä­ger man sladd­barn även när bar­nen in­te har bå­da för­äld­rar­na ge­men­samt? Till ex­em­pel om en man får två barn med två års mel­lan­rum när han är 27 re­spek­ti­ve 29, men får ett tred­je barn med en ny part­ner när han är 40.

Sä­ger man sladd­barn när det är li­ka stor ål­ders­skill­nad mel­lan det yngs­ta och det mel­lers­ta bar­net som mel­lan det älds­ta och det mel­lers­ta? Är i så fall bå­de barn två och tre sladd­barn, el­ler finns det ing­et sladd­barn alls, ef­tersom ing­et av sys­ko­nen är be­tyd­ligt yng­re?

Sä­ger man sladd­barn även när fa­mil­jen ba­ra har två barn?

Jag und­rar ock­så om det finns nå­got ve­der­ta­get ut­tryck för en ”om­vänd” slad­dis, allt­så en som länge var en­sam­barn men som se­dan fick (fle­ra) sys­kon? – Ma­ri­na

Det finns ing­en all­mänt över­ens­kom­men och ex­akt de­fi­ni­tion av sladd­barn och hur lång tid det mås­te gå mel­lan sys­kon för att det yng­re ska kal­las för sladd­barn. Det­ta är ju ing­en term ut­an en var­dag­lig be­näm­ning.

Or­det är känt i skri­ven svens­ka se­dan 1938, och i Svensk ord­bok ut­gi­ven av Svens­ka Aka­de­mi­en de­fi­nie­ras sladd­barn som ’barn som fötts långt ef­ter si­na äld­re sys­kon’. I förs­ta hand rör det sig allt­så om ett barn som har fle­ra äld­re sys­kon. Det­ta tycks allt­så gäl­la oav­sett vil­ka för­äld­rar­na är, men bör rim­li­gen be­trak­tas ut­i­från sys­ko­nens och de­ras för­äld­rars per­spek­tiv. I ditt ex­em­pel skul­le allt­så det ny­föd­da bar­net va­ra ett sladd­barn för pap­pan, men in­te för den nya part­nern (som jag för­ut­sät­ter in­te ha­de barn se­dan ti­di­ga­re).

Om det är många år mel­lan fle­ra barn i en fa­milj kan al­la be­trak­tas som sladd­barn. Ett barn som föds till ex­em­pel åt­ta år ef­ter de förs­ta bar­nen är ett sladd­barn, och ett barn som föds yt­ter­li­ga­re till ex­em­pel åt­ta år där­på är ock­så ett sladd­barn. Jag vet dock in­te om det äld­re sladd­bar­net fort­fa­ran­de bru­kar be­näm­nas som sladd­barn ef­ter att ha fått ett yng­re sys­kon. Or­det syf­tar ur­sprung­li­gen på det barn som kom­mer sist, ”på slad­den”, vil­ket ta­lar emot det­ta, men det hind­rar in­te att or­dets an­vänd­ning för­skjuts i bru­ket.

Jag kän­ner hel­ler in­te till nå­gon be­näm­ning på det äld­re sys­ko­net till ett sladd­barn. Men hör gär­na av dig om du hit­tar ett! Gabri­el­la Sand­ström, Språkrå­det

Språk­tid­ning­en sam­ar­be­tar i Frå­gor & Svar med språk­vår­da­re, fors­ka­re och ter­mi­no­lo­ger vid Ter­mi­no­lo­gi­cent­rum TNC, Mal­mö uni­ver­si­tet, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet samt In­sti­tu­tet för språk och folk­min­nen och dess av­del­ning­ar Di­a­lekt-, namn- och folk­min­ne­sar­ki­vet i Gö­te­borg, Di­a­lekt- och folk­min­ne­sar­ki­vet i Uppsa­la, Namnar­ki­vet i Uppsa­la och Språkrå­det i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.