Mel­lan skål och vägg i ro­mar­ri­ket

Språktidningen - - Läsvärt - – An­ders Svens­son

VÄGGARNAS VITTNESBÖRD Do­mi­nic Inge­mark (Na­tur & kul­tur) Kanske var det först i ro­mar­ri­ket som skrift­språ­ket blomst­ra­de i de bre­da folk­lag­ren. I stä­der­na lev­de män­ni­skor som of­ta var bå­de bil­da­de och för­mög­na. Där pryd­des så­väl gra­var som väg­gar med in­skrip­tio­ner: allt från hyll­nings­dik­ter och ord­le­kar till skval­ler, kryd­dat med köns­ord och re­klam. Men det var in­te ba­ra ri­ka som skrev och klott­ra­de. Även sla­var som lärt sig skri­va kun­de gö­ra sig hör­da.

Do­mi­nic Inge­mark skild­rar li­vet i ro­mar­ri­ket ge­nom graf­fiti, di­pin­ti (må­lad text) och and­ra in­skrif­ter. Han dis­ku­te­rar oli­ka ty­per av tex­ter och be­skri­ver sam­ti­digt livs­vill­ko­ren för oli­ka sam­hälls­grup­per. Mest fa­sci­ne­ran­de är spänn­vid­den i in­skrip­tio­ner­na. Vis­sa av dem kan kanske klas­sas som kon­su­mentupp­lys­ning: Ampli­a­tus Pe­da­nia är en tjuv. Var­ning för hun­den!

Väg­gar­na er­bjöd ock­så en möj­lig­het att re­flek­te­ra över li­vet och spri­da ny­he­ter: Den lögn­ak­ti­ge häl­sar den sann­fär­di­ge. Vår lil­la flic­ka föd­des på Sa­tur­nus­da­gen.

Slut­re­sul­ta­tet är en bok som bå­de ro­ar och be­rör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.