Gram­ma­tik:

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

Bå­de ord­för­råd och gram­ma­tik har hu­vud­sak­li­gen sin grund i tys­ka, men har ock­så häm­tat drag från and­ra språk. Om­kring 15 procent av or­den – sär­skilt re­li­giö­sa och lit­te­rä­ra – kom­mer från hebre­is­kan. Det finns även in­slag av ro­mans­ka och sla­vis­ka språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.