Tho­le tillå­ten va­ri­ant av Tol­le

Språktidningen - - Nytt Om Namn -

I Sve­ri­ge har 39 män för­nam­net Tol­le. Men en poj­ke i Alingsås blir in­te den 40:e. För­äld­rar­na fick näm­li­gen av­slag hos Skat­te­ver­ket. I mo­ti­ve­ring­en skrev myn­dig­he­ten att nam­net var olämp­ligt: ”Or­det Tol­le är ett eta­ble­rat och all­mänt känt skånskt di­a­lek­talt ord som be­ty­der en klump el­ler korv med av­fö­ring.” Den här be­ty­del­sen var okänd för för­äld­rar­na. De vil­le i stäl­let hed­ra mo­derns far­far, som kal­la­des just Tol­le. Ef­ter att ha för­lo­rat i dom­stol fick för­äld­rar­na så små­ning­om klar­tec­ken för nam­net Tho­le, som de ut­ta­lar på sam­ma sätt som Tol­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.