För­vir­ring slu­tar i Möck­lic­ka

Språktidningen - - Nytt Om Namn -

Möck­lic­ka är det kor­rek­ta nam­net på en by i Väs­ter­viks kom­mun. Frå­gan om vil­ket ort­namn som egent­li­gen är rätt blev ak­tu­ell när Tra­fik­ver­ket bör­ja­de fun­de­ra på om väg­skyl­tar­na som hän­vi­sa­de till Myc­kelyc­ke var kor­rek­ta. Den lo­ka­la väg­sam­fäl­lig­he­ten fö­re­drog Myc­kelyc­ke. Det sägs ock­så va­ra den namn­form som do­mi­ne­rar bland lo­kal­be­folk­ning­en. Trots för­vir­ring­en hål­ler Tra­fik­ver­ket fast vid Möck­lic­ka, ef­tersom det är det ort­namn som är of­fi­ci­ellt fast­ställt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.