Ur pro­gram­met:

Språktidningen - - Nytt Om Namn -

Vit­sen med vit­sen

Ulf Ben­kel, för­fat­ta­re och jour­na­list, om vad som är en bra ord­vits och var­för Gö­te­borg är så för­knip­pat med ord­vit­sar.

Kons­ten att be­rö­ra lä­sar­na

Pa­trik Lund­berg, ko­lum­nist och för­fat­ta­re, om hur du an­vän­der re­to­rik och dra­ma­tur­gi för att be­rö­ra di­na lä­sa­re.

Hur kan du be­ty­da jag?

Språk­fors­ka­ren San­na Skärlund om hur pro­no­men an­vänds i svens­kan.

För­orts­svens­kan i när­bild

Estrad­po­e­ten Nawroz Zak­ho­ly och språk­fors­ka­ren Ka­rin Sen­ter i ett sam­tal om vad som kän­ne­teck­nar språ­ket i någ­ra svens­ka för­or­ter.

Dess­utom: För­fat­tar­sam­tal och ak­tu­el­la språk­frå­gor. Fler pro­gram­punk­ter till­kom­mer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.