Kul­tur, språk och histo­ria i sa­gor­nas fot­spår

Språktidningen - - Nyordlistan -

FÖLJ MED SPRÅK­TID­NING­EN

till Is­land! Med värl­dens nord­li­gas­te hu­vud­stad Reyk­javík som bas fär­das vi i histo­ri­ens spår för att lä­ra kän­na myt

om­spun­na plat­ser från sa­gor­nas tid. Vi be­sö­ker No­bel­pris­ta­ga­ren Halldór Lax­ness hem och någ­ra av lan­dets bäs­ta mu­se­er. Vi får ock­så upp­le­va na­tur­pär­lor som na­tio­nal­par­ken Þing­vel­lir,

vat­ten­fal­let Gull­foss och Gey­si­r­om­rå­det med en mängd var­ma käl­lor. Un­der re­san mö­ter vi språk­ve­ta­re och för­fat­ta­re som be­rät­tar om Is­lands språk och kul­tur. Vi pas­sar även på att ta ett

dopp i Blå la­gu­nen och att

be­sö­ka någ­ra av lan­dets bäs­ta re­stau­rang­er.

Gui­de un­der he­la re­san är Språk­tid­ning­ens chefre­dak­tör An­ders Svens­son. . Han är

en myc­ket upp­skat­tad re­se­le­da­re som ti­di­ga­re va­rit bo­satt på Is­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.