Tec­ken. Ak­tu­ellt om språk.

Språktidningen - - Intro -

GRÅT, SMÄR­TA, HATAR, ENSAM … Den som lä­ser in­lägg på Fa­ce­book ham­nar ibland i ett käns­losvall. Psy­ko­lo­gi­fors­ka­re me­nar ock­så att språ­ket på so­ci­a­la me­di­er speg­lar skri­ben­ter­nas men­ta­la häl­sa. Om den som skri­ver of­ta an­vän­der ord som tyder på sorg, en­sam­het el­ler fi­ent­lig­het, kan det­ta till ex­em­pel kopp­las till de­pres­sion.

Jo­han­nes Eich­sta­edt, Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia, har un­der‍ sökt det språk­li­ga in­ne­hål­let i Fa­ce­book‍in­lägg som fö­re­gått pa­ti­en­ters förs­ta do­ku­men­te­ra­de de­pres­sion. På så sätt kun­de han iden­ti­fi­e­ra de­pri­me­ra­de per­so­ner med gans­ka god pre­ci­sion i jäm­fö­rel­se med ic­ke‍de­pri­me­ra­de. Det var möj­ligt att för­ut­sä­ga en de­pres­sion så långt som tre må­na­der fö­re den förs­ta di­a­gno­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.