Nytt om namn.

Språktidningen - - Intro -

Ben­ny Fred­riks­sons torg blir nam­net på en plats mel­lan Stads­tea­terns sce­nin­gång, Kul­tur­hu­set och Riks­ban­ken i Stock­holm. Plat­sen he­ter i dag

Ber idar e b ans ga­tan.

Po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den vill ge­nom namn­by­tet hed­ra Ben­ny Fred­riks­son, ti­di­ga­re chef för Stads­tea­tern och Kul­tur­hu­set, som be­gick själv­mord i mars 2018. Nämn­den kör där­med över namn­be­red­ning­en, som av­råd­de från by­tet. En­ligt god namn­sed bör det näm­li­gen gå minst tre år in­nan en av­li­den per­sons namn an­vänds som ort­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.