Klu­rigt. Ett kne­pigt kors­ord‍och ord­knåp.

Språktidningen - - Intro -

1 TAVERNA

A skytte­grav B en­tré C värds­hus D prak­ti­kant E för­lägg­ning

2 SEKUNDERA

A bi­trä­da B dis­kri­mi­ne­ra C för­ha­la D räk­na E ef­ter­trä­da

3 KORRELAT

A re­pris B brev­väx­ling C själv­stän­dig­het D mot­sva­rig­het E mi­sär

4 FÖRLÄGEN

A iv­rig B vil­sen C för­se­nad D ge­ne­rad E rot­lös

5 URSKILLNING

A ra­se­ri B klock­torn C skils­mäs­sa D om­dö­me E gruv­drift

6 BEGÄRLIG

A åtrå­värd B plåg­sam C spar­sam D ro­man­tisk E mys­tisk

7 ÄREVÖRDIG

A ad­lig B re­spek­tin­gi­van­de C un­der­må­lig D krän­kan­de E okri­tisk

8 AMBIDEXTRI

A mång­ty­dig­het B splitt­ring C driv­kraft D livs­vil­ja E dub­bel­hänt­het

9 IMITATIV

A ovän­tad B krä­van­de C ef­ter­lik­nan­de D tra­di­tio­nell E vi­lan­de

10 KONTRASIGNERA

A mot­ar­be­ta B ka­pi­tu­le­ra C medun­der­teck­na D för­fals­ka E de­men­te­ra

11 OGILL

A miss­unn­sam B mätt C opå­lit­lig D il­lo­jal E ogil­tig

12 TRÅNGMÅL

A kö­bild­ning B nöd­lä­ge C ta­le­sätt D nöd­pro­vi­ant E be­gär

13 GENSAGA

A fa­bel B in­vänd­ning C av­bild D eko E vand­rings­sä­gen

14 IMMANENT

A oav­bru­ten B för­del­ak­tig C akut D in­ne­bo­en­de E in­di­rekt

15 GENTIL

A all­män B otrev­lig C smut­sig D lömsk E fri­kos­tig

16 LÄPPJA

A smut­ta B vis­ka C kys­sa D lju­ga E smin­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.