Säg hell­re tje­jen när tje­jer ta­lar

Språktidningen - - Brev -

En li­ten re­flek­tion an­gå­en­de ar­ti­keln om för­orts­svens­ka i Språk­tid­ning­en 8/2018. Jag får en li­te obe­hag­lig käns­la av att bror och man­nen an­vänds som könsne­utra­la ut­tryck. Sam­ti­digt är det ju många, främst kanske kvin­nor, som vill få bort det in­van­da mönst­ret i språ­ket om att man­ligt ska ses som ne­utralt. Till ex­em­pel ge­nom att by­ta ut pro­no­me­net man mot en. Jag hör väl in­te till dem, men det känns än­då som li­te av en ”back­lash”, sär­skilt om tje­jer gör så sinse­mel­lan. Var­för in­te

syr­ran, tje­jen el­ler kvin­nan? Li­te trå­kigt ock­så om det­ta på nå­got sätt speg­lar sy­nen på kvinn­ligt och man­ligt. Hop­pas nå­gon kan pep­pa tje­jer­na att slu­ta med det­ta ide­a­li­se­ran­de av man­nen. Vi är al­la li­ka vär­de­ful­la och ”coo­la”, punkt slut.

– Lin­nea Andreè

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.