Ålän­ning­ar kan ock­så stu­la ikull

Språktidningen - - Brev -

Jag blev ext­ra glad av Språk­tid­ning­en 8/2018 då jag såg frå­gan om ver­bet stu­la i av­del­ning­en Frå­gor & svar. På Åland an­vän­der vi stu­la i sam­ma be­ty­del­se som frå­ge­stäl­la­ren, allt­så ’snubb­la’. Om det går så il­la att man fak­tiskt fal­ler när man har stu­lat, sä­ger man: jag stu­la(de)

ikull. En viss re­gi­o­nal sprid‍ ning av or­det finns på Åland: i den öst­ra skär­går­den an­vänds det in­te.

– Eva Sund­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.