På­vens do­na­tion var in­te kon­stant

Språktidningen - - Brev -

I Språk­tid­ning­en 8/2018 skri­ver Niklas Ze­ch­ner om text‍ ana­lys för att bland an­nat av­slö­ja för­falsk­ning­ar. Ett be­römt ex­em­pel på för­falsk‍ ning är den så kal­la­de

Kon­stan­tins­ka do­na­tio­nen som av­ses gäl­la en gå­va från kej­sar Kon­stan­tin till på­ven.

Kon­stan­tinsk är allt­så en av­led­ning av kej­sa­rens namn. Men i ar­ti­keln kal­las do­ku‍ men­tet ge­nom­gå­en­de Kons­tan‍

tis­ka do­na­tio­nen, Som om det skul­le ha med nå­gon kon­stant att gö­ra.

– Per Ny­ström

Fo­to: Istockp­ho­to

På skåns­ka kan nå­got gå i sön­der. På and­ra si­dan Öresund går deti styk­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.