” Tack­samt att få sko­ja till det”

Språktidningen - - Medarbetare -

Hur får du idéer till di­na il­lust­ra­tio­ner?

– Så fort jag bör­jar lä­sa en text är det som om en an­nan del av hjär­nan sät­ter i gång att hår­d­job­ba. Fan­ta­sin ru­sar pa­ral­lellt med att jag hit­tar på bil­didéer.

För­de­len är att jag har ar­be­tat upp en så­dan tek­nik. Nack­de­len är att den gör det svå­ra­re att be­hål­la kon‍ cent­ra­tio­nen, så kanske har jag bli­vit li­te ar­bets­ska­dad.

Du har ar­be­tat för Språk­tid­ning­en se­dan 2007. Hur är det att il­lu­stre­ra ar­tik­lar som ibland kan hand­la om gans­ka ab­strak­ta fe­no­men?

– Det som är ab­strakt kan of­ta tol­kas fritt. Och det finns en vits med att det som kan upp­fat­tas som all­var­ligt och aka­de­miskt kom­bi­ne­ras med nå­got som känns fritt och barns­ligt.

Vad tyc­ker du om att il­lu­stre­ra just ny­ords­lis­tan?

– Det är ett av de ro­li­gas­te upp­dra­gen jag vet. Det är så tack­samt att få chan­sen att sko­ja till det.

På si­dan 16 il­lu­stre­rar Jens Mag­nus­son åretsny­ords­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.