Be­kan­ta rös­ter lät­tast att för­stå

Språktidningen - - Tecken -

En be­kant röst har all­tid över­ta­get när det gäl­ler för­stå­el­se. Och det­ta för­änd­ras in­te ens om rös­ten ma­ni­pu­le­ras.

I en stö­kig mil­jö går det of­ta bätt­re att hö­ra vad en när­stå­en­de per­son sä­ger än om nå­gon an­nan ta­lar. För att un­der­sö­ka det­ta fe­no­men när­ma­re, vän­de sig fors­ka­re i psy­ko­lo­gi till el­va par.

Del­ta­gar­na spe­la­des in när de läs­te ett an­tal me­ning­ar. Sam­ma me­ning­ar läs­tes ock­så in av per­so­ner som de in­te kän­de. Där­ef­ter tes­ta­des del­ta­gar­nas hör­för­stå­el­se.

In­te ovän­tat ha­de pa­ren lät­ta­re att för­stå varand­ras rös­ter.

Se­dan tes­ta­de fors­kar­na ock­så att för­vränga de väl­be­kan­ta stäm­mor­na, ge­nom att va­ri­e­ra ton­höjd och re­so­nans. Men trots att pa­ren in­te läng­re kun­de iden­ti­fi­e­ra vem som ta­la­de, kun­de de än­då för­stå sin part­ner bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.