”Språk mås­te ha tugg­mot­stånd”

Språktidningen - - Intervjun -

I NYUTKOMNA BOKEN Miss‍

lyc­kas igen – miss­lyc­kas bätt­re får lä­sa­ren föl­ja med in i John Ajvi­de Lin­dqvists tan­ke­värld. Det är ett slags för­fat­tar­dag­bok som bör­jar år 2000, när han just kläckt idén till de­but­ro­ma­nen Låt den rät­te

kom­ma in. Skri­van­det tar fart först när han släp­per tan­kar­na på att skri­va på ett lit­te­rärt språk.

– Tex­ten ska fly­ta och in­te gö­ra för myc­ket mot­stånd, så det mås­te va­ra nå­gorlun­da bra skri‍ vet och fin­nas njut­ba­ra me­ning­ar. Men är språ­ket för ba­nalt – som i många dec­ka­re – så ir­ri­te­rar man sig ba­ra på det. Språ­ket får in­te va­ra som ett löst po­ta­tis­mos, ut­an det mås­te fin­nas li­te tugg­mot‍ stånd, sä­ger han.

An­teck­ning­ar hjäl­per ho­nom att sam­la idéer och att ska­pa struk‍ tur. Men de gör det ock­så lät­ta­re för ho­nom att ta sig an skri­van­det.

– Man ska in­te ring­ak­ta att det finns en ap­hög trös­kel för att bör­ja skri­va. Att an­teck­na är ett sätt att skju­ta da­gens te­gel­sten fram­för sig. Men an­teck­ning­ar­na blir ock­så som ett fusk­sätt att smy­ga i gång den rik­ti­ga be­rät‍ tel­sen. Och när man väl har lu­rat i gång skal­len så har den där trös‍ keln sna­ra­re upp­lösts än att va­ra nå­got man be­hö­ver klätt­ra över.

John Ajvi­de Lin­dqvist har en re­gel‍som sä­ger att han mås­te skri­va minst tre si­dor om da­gen. Ihär­dig­het är ock­så hans främs­ta råd till aspi­re­ran­de för­fat­ta­re.

– Gör det fär­digt hur då­ligt det än är. Tillåt dig in­te va­ra en så­dan som ger upp. Det är ba­ra ut­i­från det du fak­tiskt har skri­vit som du kan ut­veck­las.

Fo­to: Mia Ajvi­de

John Ajvi­de Lin­dqvist skri­ver nu på en ro­man som har ar­bets‍ti­teln Vän­lig‍ he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.