Hun­den går igång på främ­man­de ord

Språktidningen - - Tecken -

OKÄNDA ORD TRIGGAR mer ak­ti­vi­tet hos hun­dar än be­kan­ta ord. Hos män­ni­skan är det tvärtom. Skill­na­den kan be­ro på hun­dens vil­ja att för­stå män­ni­skan.

Fors­ka­re i neu­ro­ve­ten­skap vid Emo­ry uni­ver­si­ty, USA, ställ­de i ett för­sök hun­dar in­för ord – be­näm­ning­ar på lek­sa­ker – som de re­dan kän­de till. Men de in­tro­du­ce­ra­de ock­så bok­stavs­kom­bi‍ na­tio­ner som in­te bil­da­de någ­ra ex­i­ste­ran­de ord. Där­för kun­de de va­ra säk­ra på att hun­dar­na in­te var be­kan­ta med dem se­dan ti­di­ga­re.

Hun­dar­nas neu­ro­lo­gis­ka re­spons för­vå­na­de fors­kar­na. Att okända ord ut­lös­te mer ak­ti­vi­tet be­ror tro­li­gen på vil­jan att be‍ gri­pa vad hus­se och mat­te sä­ger. Hun­dar har dess­utom lärt sig att den­na typ av för­stå­el­se of­ta re­sul­te­rar i oli­ka ty­per av be­lö­ning­ar. Där­för har de go­da skäl att lä­ra sig in­ne­bör­den i det som sägs till dem.

Obe­kan­ta ord le­der till stör­re neu­ro­lo­giskre­spons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.