Sms le­der vår­den rätt

Språktidningen - - Tecken -

Ge­nom att skic­ka ut sm­sen­kä­ter med frå­gor om häl­sa är det möj­ligt att snabbt sam­la in­for­ma­tion vid sto­ra sjuk­doms­ut­brott. Det gäl­ler spe­ci­ellt på plat­ser där det är svårt att ta sig till sjuk­hus.

Un­der en ebo­la-epi­de­mi i Li­be­ria skic­ka­de fors­ka­re i häl­so­ve­ten­skap ut frå­gor till de­lar av be­folk­ning­en. Främst in­rik­ta­de de sig på kvin­nor och ny­bliv­na möd­rar. Det fanns en ut­bredd miss­tan­ke att kvin­nor­na tve­ka­de att upp­sö­ka sjuk­hus för att fö­da si­na barn, ef­tersom de var räd­da att bli smit­ta­de.

Sms:en vi­sa­de sig va­ra ett bra kom­ple­ment för att sam­la svåråt­kom­lig häl­so­in­for­ma­tion, och snabbt få rätt vård till rätt plats. Ru­tin­mäs­si­ga häl­so­kon­trol­ler kan an­nars ta må­na­der att ut­fö­ra och ana­ly­se­ra i om­rå­den med svag in­fra­struk­tur.

” Det får in­te hän­da, ha­ha … Det får in­te bli den där sveng­els­kan. Det är skönt att pra­ta svens­ka!” Zla­tan Ibra­hi­mo­vić i Da­gens Ny­he­ter om att han, trots al­la år som ut­lands­proffs, in­te tän­ker tap­pa det svens­ka språ­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.