Neu­tral lukt har bör­jat luk­ta il­la

Språktidningen - - F + S -

Är doft och lukt sy­no­ny­mer, el­ler är de po­si­tivt re­spek­ti­ve ne­ga­tivt lad­da­de? – Ma­ria Or­den lukt och doft är in­te helt sy­no­ny­ma, och har del­vis ge­nom­gått en be­ty­del­se‍‍för‍ änd­ring, så att oli­ka per­so­ner nu har oli­ka in­tui­tio­ner‍om dem. En­ligt det tra­di­tio­nel­la mönst­ret ha­de lukt neu­tral ladd­ning och an­vän­des så­väl om så­dant som luk­ta­de gott el­ler ne­utralt som om så­dant som luk­ta­de il­la.

Doft ha­de po­si­tiv ladd­ning och an­vän­des när nå­got luk­ta­de gott.

I dag har or­dens an­vänd‍ nings­möns­ter och mång­as in­tui­tio­ner för­änd­rats. I tid‍ nings­text an­vänds lukt of­tast till­sam­mans med ne­ga­ti­va ad­jek­tiv som då­lig lukt och obe­hag­lig lukt, me­dan doft an­vänds om­väx­lan­de med po­si­ti­va och ne­ga­ti­va ad­jek­tiv:

en söt doft men ock­så en frän doft. Många upp­fat­tar där­med lukt som ne­ga­tivt lad­dat och doft som ne­utralt. Hur man än väl­jer finns det där­för risk för miss­för­stånd, men sam­man­hang­et bru­kar va­ra till­räck­ligt för att av­gö­ra vad som av­ses.

Ver­ben luk­ta och dof­ta i be­ty­del­sen ’luk­ta av nå­got’ an­vänds mer i en­lig­het med de tra­di­tio­nel­la be­ty­del­ser­na.

Luk­ta är van­li­gen ne­ga­tivt lad­dat, me­dan dof­ta är po­si­tivt lad­dat. I vis­sa fra­ser fun­ge­rar dock luk­ta po­si­tivt, till ex­em‍ pel luk­ta gott.

So­fia Ting­sell, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.