Svårt val mel­lan oli­ka skriv­reg­ler

Språktidningen - - F + S -

Jag job­bar med en över­sätt­ning av en eng­elsk text där det står Mr. X och Mrs. X om roll­per­so­ner­na i en film. I van­li­ga fall skul­le jag ha skri­vit mr och mrs i den svens­ka tex­ten, men när det gäl­ler namn på per­so­ner i en film lu­tar jag åt att be­hål­la stor bok­stav och punkt. Hur bör jag gö­ra? – Ul­ri­ka

Nor­malt skri­ver man i svensk text mr och

mrs fram­för nam­nen. Men ibland kan så­da­na tit­lar ha ett slags namn­ka­rak­tär, det vill sä­ga fun­ge­ra som ställ­fö­re­trä­dan­de namn. Och då tyc­ker jag som du att stor bok­stav är mo­ti­ve­rat. Huruvi­da man då ska föl­ja eng­els­ka skriv­reg­ler med punkt ef­ter Mr och Mrs är in­te själv­klart, men det är nog än­då rim­li­gast att då skri­va ”nam­net” så som man skri­ver i käll­språ­ket, det vill sä­ga med punkt: Mrs. X.

Ola Karlsson, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.