Stu­dent har va­rit ny­ba­kad länge

Språktidningen - - F + S -

Vem myn­ta­de ut­tryc­ket ny­ba­kad

stu­dent och hur länge har det an­vänts? – Ani­ta Vem som har myn­tat ett visst ut­tryck är of­ta svårt, för att in­te sä­ga omöj­ligt, att sva­ra på.

Or­det ny­ba­kad har fö­re‍ kom­mit i svens­kan se­dan 1400‍ta­let. Den bild­li­ga be­ty­del­sen, som an­vänds sär­skilt om per­so­ner som ny­li­gen ta­git ex­a­men el­ler som på an­nat sätt är nya, el­ler ”grö­na”, på ett om­rå­de, är ock­så myc­ket gam­mal. En­ligt den hi­sto­ris­ka ord­bo­ken Svens­ka Aka­de­mi­ens ord­bok har ny­ba­kad an­vänts på det­ta sätt se­dan 1700‍ta­let. Det älds­ta kän­da skrift­li­ga be­läg­get är från 1715, och det finns ett ex­em­pel på ut­tryc­ket

ny­ba­kad stu­dent ur Norr‍ kö­pings weko‍tid­ning­ar från 1776: ”Lin­dor kom­mer i säll‍ skap med en hop ny­ba­ka­de Stu­den­ter.” Gabri­el­la Sand­ström, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.