Ing­et nytt att kom­ma grå­tan­des

Språktidningen - - F + S -

Jag und­rar över

grå­tan­des i ex­em­pel­me­ning­en Hon kom grå­tan­des in ge­nom dör­ren. Är det nå­got nytt el­ler finns det språk­ve­ten­skap­ligt be­skri­vet se­dan ti­di­ga­re? Är det ett pre­senspar­ti­cip med ‍s? – Erik

Det stäm­mer att pre­senspar­ti­cip ibland får ett tillägg av ett ‍s. Det är in­te nå­got nytt fe­no­men. Av Språkrik­tig­hets­bo­ken fram­går att for­men med ‍s do­mi­ne­ra­de i skrift på 1500‍ och 1600‍ta­let, men blev ovan­li­ga­re un­der 1700‍ta­let. For­men fö­re­kom­mer of­ta i tal­språk och ibland ock­så i skrift. Va­ri­an­ten med ‍s fö­re­kom­mer bland an­nat när pre­senspar­ti­ci­pet är hu­vud­ord i ett bun­det pre­di‍ ka­tiv till kom­ma, vil­ket är fal­let i ditt ex­em­pel. Men det går allt­så li­ka bra att an­vän­da den s‍lö­sa for­men i ex­emp­let, grå­tan­de. Ba­ra vis­sa ord har all­tid par­ti­cip‍ for­men med ‍s. Dit hör ex­em­pel­vis olo­van­des och oför­hap­pan­des.

So­fia Ting­sell, Språkrå­det

Språk­tid­ning­en sam­ar­be­tar i Frå­gor & Svar med språk­vår­da­re och fors­ka­re vid Mal­mö uni­ver­si­tet, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet samt In­sti­tu­tet för språk och folk­min­nen och dess av­del­ning­ar Di­a­lekt-, namn- och folk­min­ne­sar­ki­vet i Gö­te­borg, Di­a­lekt- och folk­min­ne­sar­ki­vet i Uppsa­la, Namnar­ki­vet i Uppsa­la och Språkrå­det i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.