Per­son­ligt om svensk ord­skatt

Språktidningen - - Läsvärt - – An­ders Svens­son

I Ord med histo­ria‍ bo­ta­ni­se­rar‍kerstin Jo­han­son‍i den svens­ka ord­skat­ten. Från ad­jö till

äng­el be­rät­tar hon om 300 ord och de­ras ur­sprung. Ur­va­let är per­son­ligt och oför­ut­säg­bart. Här finns allt från ny­kom­ling­ar som bit­co­in, emo­ji, parkour, kudd­flic­ka och troll­fa­brik

till arvord som ås­ka, jul, varg, aln och ot­ta. Hon tar ock­så upp idi­om och ut­tryck som ha en räv bakom örat, klart som korvspad samt rubb och stubb.

Det här är in­te en bok för den som verk­li­gen vill gå på dju­pet med en­skil­da ords histo­ria. Kerstin Jo­han­son‍bju­der i stäl­let på små por­tio­ner av kun­skap och ku­ri­o­sa. Viss­te du till ex­em­pel att ve­to be­ty­der ’jag för­bju­der’ på la­tin? Att

no­vem­ber i den ti­di­gas­te ro­mers­ka ka­len­dern var den ni­on­de må­na­den i ord­ning­en? El­ler att en skock var tre tjog, allt­så 60, och att den­na an­tals‍en­het länge an­vän­des bland an­nat vid räk­ning av kål?

För den som i små och la­gom am­bi­tiö­sa do­ser vill lä­ra sig li­te mer om ett ax­plock svens­ka ord är den­na bok en trev­lig be­kant­skap.

ORD MED HISTO­RIA Kerstin Jo­han­son (Or­da­la­get)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.