Hit­ta län­ken i ORDKEDJAN

Språktidningen - - Klurigt -

Hit­ta or­det vi sö­ker ge­nom att hop­pa från bok­stav till bok­stav. Du får ba­ra hop­pa mel­lan bok­stä­ver som är knut­na till varand­ra ge­nom lin­jer. Du mås­te ock­så lis­ta ut var du ska bör­ja. Al­la bok­stä­ver ska an­vän­das en gång för att hit­ta det tret­ton bok­stä­ver långa or­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.