Följ med och gräv i Ar­me­ni­en

En unik möj­lig­het att grä­va i mytomspun­na mil­jö­er med ar­ke­o­lo­gen Ri­chard Holm­gren.

Språktidningen - - Klurigt -

Följ med på en unik re­sa till brons­ål­derns Ar­me­ni­en. Till‍ sam­mans med en grupp ar­me‍ nis­ka ar­ke­o­lo­ger ar­be­tar vi un­der en vec­ka i fält i Kar­nut i nord‍ väst­ra de­len av da­gens Ar­me‍ ni­en. Kar­nut är en av de mest kän­da fynd­plat­ser­na från Ku­ra‍ Arax­kul­tu­ren, som ut­veck­la­des från 3 600 f.kr på den ar­me­nis­ka hög­pla­tån mel­lan flo­der­na Ku­ra och Arax­es, som en mind­re ver­sion av Me­so­po­ta­mi­en läng­re sö­derut.

Un­der hand­led­ning kom­mer du att få lä­ra dig grä­va och do­ku‍ men­te­ra gra­var och boplats‍ läm­ning­ar från ti­dig brons­ål­der (3 500–2 500 f.kr.). Se­dan 2016 har tio gra­var och 600 kvadrat‍ me­ter av boplat­sen grävts ut. Nya och för ti­den uni­ka grav­ri­tu­a­ler har iden­ti­fi­e­rats. Var­för finns här till ex­em­pel ske­lett­läm­ning­ar fram­för själ­va grav­kam­rar­nas in­gång­ar?

Inga för­kun­ska­per i ar­ke­o­lo­gi krävs. Dä­re­mot är kun­ska­per i eng­els­ka nöd­vän­di­ga.

Vi bor på ho­tell i sta­den Gyum­ri, Ar­me­ni­ens kul­tu­rel­la hjär­ta, någ­ra kilo­me­ter från un­der­sök­ning­ar­na. Vi gör ock­så ex­kur­sio­ner till and­ra järn‍ och brons­ål­ders­plat­ser och lyss­nar till kvälls­före­drag. Fö­re och ef­ter ut­gräv­ning­en finns tid i hu­vud‍ sta­den Je­re­van.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.