NU E DE SÅ ATT E ÄR PÅ VÄG BORT

Spraktidningen - - F + S -

Jag job­bar med ett skol­ar­be­te‍ om stock­holms­ka, och und­rar‍ var­för stock­hol­mar­na an‍ vän­der‍för­längt e i stäl­let för ä? Maj­ken

svar: Det slut­na­re ut­ta­let av ä- lju­det i stock­holms­kan, som du und­rar över, kal­las ibland Stock­holms-e. Ut­ta­let an­ses va­ra ty­piskt stock­holmskt, men det har in­te alls va­rit unikt för stock­holms­kan. Det har även fun­nits, och finns i viss mån fort­fa­ran­de kvar, i de när­lig­gan­de di­a­lek­ter­na i söd­ra de­len av Upp­land och i nor­ra Sö­der­törn (och även i and­ra di­a­lek­ter). Ut­ta­let har tro­li­gen fun­nits i Stock­holm se­dan 1700-ta­let, even­tu­ellt än­da se­dan me­del­ti­den.

Jag fors­kar själv om stock‍ holms­ka och har ana­ly­se­rat ut­ta­let hos om­kring 130 stock­hol­ma­re som är föd­da mel­lan 1860 och 1945. De all­ra fles­ta an­vän­der Stock­holms- e, oav­sett so­ci­al bak­grund och kön. Ul­la-britt Kot­si­nas har i sin forsk­ning un­der­sökt ut­ta­let hos hög­sta­die- och gym­na­sie‍ ele­ver i Stock­holm om­kring år 1990, och Stock­holms- e ha­de då bli­vit gans­ka ovan­ligt. Bland unga stock­hol­ma­re i dag ver­kar det näs­tan in­te alls fö­re­kom­ma.

Yng­re per­so­ner an­vän­der i stäl­let of­ta ett mer öp­pet ut­tal av ä- lju­det. Det­ta kom Te­re­se Le­i­no­nen fram till i sin dok­tors­av­hand­ling 2010. Det ny­a­re ut­ta­let an­vänds av unga per­so­ner oav­sett so­ci­al‍bak­grund och kön. Det­ta gäl­ler framför allt för ta­la­re i Stor­stock­holm och Stor­gö­te­borg, men även hos ta­la­re av stan­dard­svens­ka. Det öpp­na­re ä- ut­ta­let ver­kar allt­så va­ra del av en stör­re svensk språk­för­änd­ring och in­te unikt för stock­holms­kan.

Jen­ny Öqvist, Di­a­lekt- och folk­min­ne­sar­ki­vet i Uppsa­la

och Ma­ria Est­ling Van­ne­stål,

Lin­né‍uni­ver­si­te­tet

Hyn

ro­sen­hy, då­lig hy, per­si­ko­hy.

Sun­na Ny­gård, Språkrå­det

Dog end lig­ger rik­tigt av­si­des till. Där­för fimpar många re­san dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.