Spraktidningen

Ett tecken som sällan har sin plats

Ibland fyller apostrofen en funktion i svenska texter. Men för det mesta är det bäst att låta bli den.

- TEXT: ANDERS SVENSSON

Genitiv marke‍ ras i svenskan nästan alltid med -s. Det heter Alices bandyklubb­a, Louises utbildning och Thereses motorsåg. Men vid några få tillfällen är det inte bara möjligt utan till och med klokt att använda apostrof för att markera genitiv.

Apostrofen är inte så sällsynt i svenskan som den kanske borde vara. Anled‍ ningen är sannolikt påverkan‍ från engelskan. Där används‍ genitivapo­strof före s: et för att markera ägande: Camilla’s birthday och Richard’s house. I svenskan nöjer vi oss med att tala om Camillas födelsedag och Richards hus.

I svenska företagsna­mn används ofta genitivapo­strof‍ enligt engelskt mönster: Nisse’s klippotek och Nicole’s kafé. Det är fel. Den som skri‍ ver om dessa företag bör välja Nisses klippotek och Nicoles kafé – oavsett om det står något annat i företagens egen marknadsfö­ring.

Ibland syns även apostrof i företagsna­mn som slutar med HB och AB. Även detta är fel. Här ska i stället kolon an‍ vändas. Korrekt är att skriva Nisses klippotek AB:S årsredo‍ visning och inte Nicoles kafé HB’S ägare. Samma regel gäller dessutom för initial‍ förkortnin­gar som också är namn. Det heter alltså ABB:S ledning, DN:S redaktion och AIK:S tränare.

I svenskan kan apostrof an‍ vändas vid egennamn om det inte av sammanhang­et fram‍ går att det handlar om genitiv. Den som läser om Andreas‍ busskort vet kanske inte om innehavare­n av busskortet är Andrea eller Andreas. Här kan apostrof användas för att undvika tveksamhet­er: Andreas’ busskort visar att personen heter Andreas. Ännu bättre – om det är möjligt – är att välja en annan formule‍ ring, som Andrea Johanssons busskort eller busskortet tillhör Andreas.

apostrof kan också bli aktu‍ ellt för andra ord som i sin grundform slutar på bokstä‍ verna -s, -x och -z. Men om sammanhang­et är tydligt

” Apostrofen är inte så sällsynt i svenskan som den kanske borde vara”

behöver apostrof inte använ‍ das. Skriv helst Peter Weiss dramatik, bröderna Marx komedier och Witold Gombrowicz författars­kap, eftersom det framgår att det rör sig om genitiv. I dessa fall har språk‍ vården ändrat sig. Tidigare har rekommenda­tionen varit att i dessa fall använda apostrof för tydlighete­ns skull.

Apostrof ska heller inte an‍ vändas för ord som slutar på konsonant, där denna konsonant ljudmässig­t påmin‍ ner om -s. Det heter således Zlatan Ibrahimovi­ćs mål‍ rekord och Kate Bushs musik. Såväl Ibrahimovi­ć’ landslagsd­ebut som Ibra‍himović privatliv är fel. Men i vissa andra fall kan apostrofen vara motiverad. Ibland kan det vara lämpligt att markera att det handlar om genitiv av egennamn: Det här är inte min rumskamrat, det är Nils’ ( rumskamrat); Trotskijs teorier är mindre kända än Marx’ ( teorier); Lyrikvänne­ns läsekrets kan inte jäm‍ föras med Slitz’ ( läsekrets). I dessa sammanhang är det korrekt att använda apostrof. Men en sådan apostrof får inte följas av -s. Det är fel att skriva Slitz’s nedläggnin­g.

i svenskan normaliser­as

företagsna­mn när de inte följer svenska skrivregle­r. Det är därför‍språkvårde­n rekommen‍ derar till exempel Ikea i stället för IKEA, Göteborgs‍operan i stället för Göteborgso­peran och Willys i stället för Willy:s. Men i engelska kan apos‍ trofen vara en del av företags‍ namnet utan att det strider mot några skrivregle­r. När det handlar om sådana engelska‍namn kan apostrofen också användas i svenskan:

Mcdonald’s och Claridge’s. Även engelska företag gör ibland uppror mot språkliga normer. För några år sedan gjorde exempelvis bokhandeln‍ Waterstone’s sig av med genitivapo­strofen och skriver numera namnet Waterstone­s. På svenska bryter inte Water‍ stones mot några skrivregle­r. Därför kan företagsna­mnet också skrivas just så i svenska texter.

I sammansätt­ningar kan det vara smidigt att utelämna apostrofen. Det går bra att skriva Claridges-rean och Mcdonalds-personalen. Det finns alltså fall där apostrof kan användas i svenskan. Men de är inte särskilt många. Den som är osäker‍kan ha som tumregel att de flesta gånger som en apostrof vill slinka in i en text så är det förmodlige­n bäst att låta bli den. Det är ytterst sällan‍som den är nödvändig.

 ??  ?? FÖRKASTLIG­T? Tänk efter innan du sätter ett litet krokigt tecken före genitivs:et på svenska.
FÖRKASTLIG­T? Tänk efter innan du sätter ett litet krokigt tecken före genitivs:et på svenska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden