Spraktidningen

ETT LÅNORD SOM BEHÖVDE FÅ TID PÅ SIG

-

Engelska random har behövt lite tid för att få fotfäste i svenskan. Det har använts rätt länge i vetenskapl­igt och tekniskt språk och ingår sedan 1950‍talet i avledninge­n randomiser­a, ’göra ett slump‍ mässigt urval, ordna slump‍ mässigt’. Välkända är också de inlånade termerna random play, ’slumpvalsf­unktion’, och random access memory, ’Ram‍minne, arbetsminn­e’.

Men det var först för några årtionden sedan som ordet började bli mera spritt, med betydelser som ’slumpvis vald, godtycklig, första bästa, vilken/vilket som helst; en och annan, alldaglig; märklig, udda’ med mera.

Engelska random kan härledas från det fornfransk­a substantiv­et randon, ’häftig rörelse, rusning; oordning, tumult’, av randir, ’springa snabbt; galoppera’, som i sin tur är av germanskt ursprung. Bland svenska ordsläktin­gar kan nämnas ranta, ’springa omkring hit och dit, utan något bestämt mål’, ränna, ’springa omkring, löpa’, och rinna. Besläktade är också råne/ rune, ’avelsdugli­g galt’, med det liktydiga, etymologis­kt identiska orne, båda med ur‍ sprungsbet­ydelsen ’djurhanne som (springer omkring och) är brunstig’.

Bo Bergman är medarbetar­e i Sydsvenska­n och författare.

 ??  ?? SLUMPEN En av många olika betydelser av random är ’slumpvis vald’.
SLUMPEN En av många olika betydelser av random är ’slumpvis vald’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden