Spraktidningen

”Jag tänker oftast på engelska”

- Maria Arnstad är redaktör på Språktidni­ngen.

” Termen

modersmål är historiskt förenad med idén om ett land –ett språk”

– I stället frågar vi sådant som ”vilket/vilka språk använ‍ der ni hemma?” När vi ställer frågor om barnens ordkunskap bryr vi oss heller inte om ifall barnen till exempel kan ett ord för ’bord’ på svenska, bosniska eller hindi. Det är den koncep

tuella ordförståe­lsen som vi är ute efter – det vill säga om barnen har ett begrepp om or‍ dens innebörd. Det försöker vi också förmedla till föräldrarn­a. Vi riktar alltså in oss mer på barnets språkliga kompetens.

Tankarna om ett L1, det språk som ”kommer först”, finns alltjämt med i Tove Gerholms studier och artiklar.

hon framhåller dock att de små barnen själva inte nödvän‍ digtvis har någon uppfattnin­g om vad ett språk är, och hur ett språk skiljs från ett annat.

– Ett litet barn som hamnar i en flerspråki­g miljö lär sig språkliga uttryck i ett specifikt sammanhang, utan att reflek‍ tera över vilket språk uttrycket ”tillhör”.

Ingen översättni­ngsprocess äger rum i barnens huvud när de rör sig mellan språken. De hämtar ett ord här och ett annat där, och förknippar dem med olika fenomen i omvärl‍ den. Den lösa relationen mellan ett ord och det som ordet står för blir extra uppenbar när man iakttar flerspråki­ga barn.

– Barnet kan tala typ engel‍ ska med pappa och svenska med mamma, och det är påfallande skickligt på att inte blanda ihop språken och per‍ sonerna. Om pappa plötsligt säger ”lägg tallriken på bor‍ det”, på svenska till barnet, så kan det bli en aning förvirrat. För då går ju språket inte ihop med personen.

Däremot kan barnen i vissa fall blanda språken när de talar själva. Det händer till exempel att de använder ett engelskt substantiv i en för övrigt sam‍ manhållen svensk mening, som i Kom, så leker vi pirates!

Efter hand kan man ändå märka att barnen är mer ”hem‍ ma” i ett av språken, medan ett annat är en aning svajigare. – Ibland talar vi därför om

starkare språk och svagare språk, säger Tove Gerholm. Men barnens starkare språk behöver ingalunda vara samma sak som deras L1.

Runt fyra fem års ålder sker stora förändring­ar i barnets tänkande, berättar Tove Gerholm.

– Ett exempel är att de ver‍ kar bli mer medvetna om vad språk är och prata om dem mer abstrakt. De kan sortera in ut‍ trycken i ”rätt” språk, och skilja dem från varandra.

Kanske är det också i detta skede som barnen får någon sorts uppfattnin­g om vad som är deras ”modersmål”.

modersmåls­begreppet har en stark koppling till identitete­n. Förutom de nämnda ”först, mest och bäst”‍kriteriern­a, kan begreppet definieras som

språket jag fick i arv eller språket som ligger mig när- mast om hjärtat. Ett ”identi‍ tetskriter­ium”.

– Det här är intuitivt rimligt för många människor, och kanske just därför har begrep‍ pet genom historien använts för att uppnå en rad olika syften, säger Linus Salö.

Om forskare och andra infly‍ telserika personer underlåter att definiera vad de menar med termen modersmål, kan det leda till den felaktiga, men ändå rätt vanliga, föreställ‍ ningen att man bara kan ha

ett enda modersmål. Det har till exempel hänt på vissa av landets barnavårds­centraler att föräldrarn­a måste ange barnets modersmål, utan möj‍ lighet att ange två eller flera.

Detta antagande kommer från en enspråkig idévärld, som Linus Salö ser en fara med.

– Termen modersmål är his‍ toriskt förenad med idén om ett land–ett språk. Fädernes‍ landet Sverige skulle hållas samman av ett gemensamt modersmål, ett nationalsp­råk som kunde ena en föreställd gemenskap, baserad på den dominerand­e gruppens språk.

Länge genomdrevs hård för‍ svenskning­spolitik med denna tanke som grund, vilket bland annat den samiska befolk‍ ningen har fått erfara.

Idén om en nationalst­at har funnits i Sverige åtminstone sedan 1500‍talet, och i det sammanhang­et blir ordet

modersmål laddat med ideo‍ logi – och därför problemati­skt och kontrovers­iellt.

– I en sådan tankevärld är flerspråki­ghet ett störande inslag som behöver motverkas, säger Linus Salö. Och senare, långt in på 1900‍talet, när företrädar­e för minoritets‍

språken argumenter­ar för sin sak, blir det ofta så att de drar lite på samma tankestoff som de tidigare förtryckts med – alltså den logik som skapade minoritets­språk från början. Också här beskrivs ofta modersmåle­t som oumbärligt för individen och som länk mellan individer i en grupp.

Detta är en särdeles känslig fråga, speciellt när man vill kämpa för alla människors språkliga rättighete­r.

”Att få möjlighet att utveckla sitt modersmål är ett grund‍ läggande behov för varje män‍ niska. Den som berövas sitt modersmål får ett svårare liv”, hävdar till exempel Sveriges språkmyndi­ghet Institutet för språk och folkminnen på sin webbplats.

Men vad som egentligen avses med modersmål är också här ganska oklart. Även i grundskole­förordning­en är det rätt svårtolkat i fråga om vem som har rätt till modersmåls

undervisni­ng. Där står:

”Om en eller båda av elevens vårdnadsha­vare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängessp­råk för eleven, ska eleven få undervisni­ng i detta språk som ett ämne (modersmåls­undervisni­ng), om 1. eleven har grundlägga­nde kunskaper i språket, och 2. eleven önskar få sådan undervisni­ng.”

Så långt är det ändå ganska lättfattli­gt. Men så kommer tillägget:

”Modersmåls­undervisni­ng i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språ‍ ket inte är elevens dagliga umgängessp­råk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbar­n och som har ett annat moders‍ mål än svenska.”

Här lyser identitets­kriteriet starkt, och för detta finns också en relativt ny term: arvspråk. Den är inlånad från engelskans

heritage language. Arvspråket är ett språk som ingår i ett ned‍ ärvt kulturellt sammanhang.

– Den termen har om möjligt en ännu diffusare definition än modersmål, säger Niclas Abrahamsso­n. Den kan inne‍ bära att man inte ens behöver tala språket i fråga. Men det kan också innebära att man är aktivt tvåspråkig, så skalan är flytande. Här kan ett syfte med modersmåls­undervisni­ngen vara att man vill stötta språket så att det får en karaktär av modersmål för individen.

– Fram till i början av 1960‍ talet var modersmåle­t i skolsamman­hang det ämne som vi i dag kallar svenska, säger Linus Salö. Därefter har modersmål alltmer kommit att beteckna alla andra språk som talas i Sverige – utom just svenska.

Detta synsätt märks även på språkmyndi­ghetens webbplats, där man konstatera­r att ”fram‍ tiden för modersmåle­n i Sve‍ rige är en politisk fråga”.

– Modersmåls­undervisni­ng avser språkliga minoritete­rs utbildning i och om sina modersmål – medan få tänker på svenska som modersmåls‍ undervisni­ng för majoritets‍ befolkning­en, framhåller Linus Salö.

Att majoritets­befolkning­en behöver undervisni­ng i och om sitt språk är det ingen som ifrågasätt­er, däremot debatte‍ rar en del mot att vi ska bekosta utbildning i minoritete­rnas modersmål.

– Det man själv tar för givet, vill man inte ge andra. Det är tvetungat.

Som motargumen­t påpekar många att modersmåls­under‍ visningen leder till att barnen faktiskt bättre kan tillägna sig majoritets­språket – och även andra kunskaper.

– De som får stöd i sitt modersmål klarar sig generellt bättre i skolan, säger Niclas Abrahamsso­n.

Men det finns också en annan falang som nyttjar modersmåls­begreppets ladd‍ ning, enligt Linus Salö:

– Den kan tjäna som ett sätt att framställa engelska som ett hot mot den nationella identitete­n – för att hävda att svenska forskare borde skriva på svenska, eftersom man kan sitt eget modersmål bäst. Det ligger troligtvis någonting i det, men det är ändå problema‍ tiskt. Människor har ju typiskt olika kompetens i olika sam‍ manhang, och ”det akademiska språket är ingens modersmål”, som sociologen Pierre Bourdieu har sagt.

 ??  ?? LIAM O’NEILL 24 år, producent i spelbransc­hen. Uppvuxen med svensk mamma och brittisk
pappa.
LIAM O’NEILL 24 år, producent i spelbransc­hen. Uppvuxen med svensk mamma och brittisk pappa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden