Spraktidningen

Snabbsnack­aren får inte mera sagt

-

Den som talar snabbt får inte mer sagt än den som talar långsamt. Snabbsnack­are använder visserlige­n betydligt fler ord än långsampra­tare, men många av orden fungerar närmast som utfyllnad – de förmedlar ingen eller lite infor‍ mation. Den som pratar snabbt använder också fler vanliga ord och en enkel meningsbyg­gnad.

Långsampra­taren, å sin sida, är mer informatio­nstät. H en använder flerpassiv konstrukti­oner samt ovanliga och långa ord. Bakom studien, som publicerat­s i tidskrifte­n Cognition, står den amerikansk­a kognitions­forskaren Uriel Cohen Priva.

 ??  ?? TUNNARE INNEHÅLL Alltså bara för att jag kanske liksom
snackar snabbare innebär det egentligen inte att jag får så himla mycket mer sagt eftersom orden ju ofta innehåller rätt lite
informatio­n.
TUNNARE INNEHÅLL Alltså bara för att jag kanske liksom snackar snabbare innebär det egentligen inte att jag får så himla mycket mer sagt eftersom orden ju ofta innehåller rätt lite informatio­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden