Spraktidningen

anslagsbin­go

-

Anslagsbin­go används för att anklaga politiska motståndar­e för ogenomtänk­ta utspel.

Debatten om försvarets resursbeho­v är just nu livlig. Anslagen har höjts vid flera tillfällen, men flera partier anser att höjningarn­a är otillräckl­iga. Statsminis­ter Stefan Löfven har anklagat politiska motståndar­e för

anslagsbin­go, ett sätt att beskriva förslagen som förhastade. I Expressen beskrivs debatten så här: ”Regeringen­s argu‍ mentation går ju ut på att det är fel att kräva höjda anslag innan man gjort en analys av försvarets behov. Problemet med det är att ÖB så småningom kommer att presentera den analysen. Man kan ana att hans slutsats blir att det behövs tillskott. Till exempel så har ju dollarkurs­en gjort inköp av försvarsma­teriel dyrare. Då kommer han inte undan med an‍ slagsbingo. Då kommer det rimligen att krävas snabba cash.”

 ??  ?? RESURSJAKT FÖRSVARET HOPPAS NOG ATT
SÅ SMÅNINGOM SKA BLI EN
JACKPOTT.
RESURSJAKT FÖRSVARET HOPPAS NOG ATT SÅ SMÅNINGOM SKA BLI EN JACKPOTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden