Spraktidningen

För femtio år sedan slog det svenska duandetige­niom på allvar. Eller? Ny forskning visar att det som hände 1967 var att folk plötsligt märkte vad de gjorde – och gjorde det med besked.

- TEXT: PATRIK HADENIUS

Året är 1950. Det svenska fotbollsla­ndslaget är samlat på Bromma flyghamn för att flyga till VM i Brasilien. Radio‍ sportens Sven Jerring är också på plats. Han målar i radio upp bilden av avgångshal­len där landslagsl­edningen och spelarna sitter. Några av dem har aldrig flugit förut. I bak‍ grunden hörs högtalarut­rop och en propellerm­otor som brummar.

Det är sjutton år innan den så kallade du-reformen ska få sitt publika genombrott. I radio är språket normalt formellt och välartikul­erat.

I denna språkliga dåtid vänder sig Sven Jerring till lagledaren Putte Kock:

– Kock, du har fört många svenska fotbollstr­upper vida omkring i världen. Anser du att den här kommer väl förberedd till sitt värv nu?

Den korrekta Sven Jerring säger alltså du. Och det är inte ett tillfällig­t misstag att dua den jämnårige Putte Kock. Sven Jerring är du med alla han talar med denna dag på Bromma. De som tilltalas duar också Jerring tillbaka.

Ljudinspel­ningen från 1950 är besvärande för en förenklad språkhisto­ria. Man brukar annars hävda att svenskt tilltal skiftade över en natt. Fram till sommaren 1967 tilltalade vi varandra tillkrångl­at. Sedan höll den nyblivne general‍ direktören för Medicinals­tyrel‍ sen, Bror Rexed, ett tal till sin personal, där han bad alla att tilltala honom med du. Dagen därpå bytte personalen vid myndighete­n tilltal – och med dem snart hela svenska folket.

Det finns fina kurvor över hur svenskarna har tilltalat var‍ andra, i tal och text, och dessa kurvor visar att det minsann var dramatiskt. I början av 1980‍talet räknade språkfors‍ karna Kjell Nowak och Gunnar Andrén antalet ni och antalet

du i annonser från 1950 till 1975. Kurvan är mycket lättolkad. Först skrev alla ni. Sedan skrev alla du.

Det småmysiga samtalet på Bromma flyghamn visar att språkhisto­rien inte är fullt lika lättolkad. Det är en grov förenkling att hävda att tilltals‍ skiftet skedde när Bror Rexed uppmanade sina medarbetar­e att dua honom.

Bara en sådan sak som att Göran Borggård, Patent‍ och registreri­ngsverkets nya generaldir­ektör, samma vår höll ett nästan exakt likadant tal till sina anställda, visar att det var många kockar som rörde om i tilltalsso­ppan.

sportspråk­et är ofta mindre formellt än mediespråk­et i allmänhet, och Sven Jerring var på många sätt en föregångar­e där. Alla sportjourn­alister var inte lika framåt. Några år före Jerrings intervju, 1947, träffar en annan radio‍ och tv‍legend, Lennart Hyland, några stads‍ bud på Stockholms central.

”Dagen

därpå bytte personalen vid myndig heten

tilltal – och med dem snart

hela svenska

folket”

De sitter och väntar på nästa tåg och språkar i radio om livet som stadsbud.

– Kanske ändå att stadsbudet här sitter och funderar på om att det möjligen kunde ha varit bättre med ett yrkesarbet­e, säger Lennart Hyland, och frå‍ gar tidstypisk­t: – Tycker 357 det? I dag hade det naturliga varit att dua intervjuob­jektet, men Lennart Hyland säger alltså först stadsbudet och sedan 357 (numret på stadsbudet­s mössa). Detta trots att samtalet är minst lika informellt som när Sven Jerring talar med fotbolls‍ landslaget.

det fanns tre olika principer för tilltal som gällde under början av 1900‍talet. Det vanliga tilltalet mellan personer som inte ingick i den närmare umgängeskr­etsen var titel och, ibland, efternamn.

Peter Gavatin, 73 år, är en läsare som var med såväl före som under du‍reformen. Han berättar i ett brev till Språktid‍ ningens redaktion om hur det kunde vara när han växte upp.

”Det var vanligt med titlar som herrn, damen, direktörn, lektorn, överstelöj­tnanten, tant,

farbror och så vidare”, skriver han. ”Genom valet av tilltal kunde man påverka graden av respekt och distans. Men det var inte alltid lätt. Själv brukade jag försöka sluddra förbi den känsliga delen av en mening, när jag inte riktigt visste.”

Men inom familjen och mellan vänner och barn an‍ vändes du. Vid kortare möten mellan obekanta användes ni‍

tilltal. Ni använde man också till en person som saknade formell titel. Den personen förväntade­s då svara med titel, eftersom personer med högre status sa ni till personer med lägre status.

Det är denna ni‍användning som än i dag har negativ ladd‍ ning. Ni uppfattas inte som ett hövligt och jämbördigt tilltal. Det är ett tilltal ”uppifrån och ner”.

I Sverige saknades alltså ett artigt, neutralt tilltal i början av 1900‍talet – ett tilltal som kunde användas utan att markera status. Anting‍ en tog man till titlar eller komplicera­de omskrivnin­gar och krumbukter: Vad

får det lov att vara? Hur var namnet? Var det bra så?

Frågor av den typen kan höras än i dag, som rester från en tid då man till varje pris ville undvika att tilltala någon med ett personligt pronomen eller med fel titel.

Vid samma tid gjordes ivriga försök att sudda bort den negativa stämpeln på niandet. Den så kallade ni-reformen hade lyckats i franskan och tyskan, men slog aldrig igenom i Sverige. Det har spekulerat­s om varför. Ett skäl kan faktiskt vara att duandet var mer ut‍ brett i Sverige tidigare än vad vi tror.

År 1947 är det hela tjugo år före Bror Rexeds fram‍ trädande, och ändå avslöjar sig Lennart Hyland i sitt samtal med stadsbuden. – Det är ju så, du Möller, med 347 i mössan, att här sitter vi nu, fem sex man och bara väntar.

” Ni uppfattas inte som ett hövligt och jämbördigt tilltal. Det är ett tilltal ’upp ifrån och ner’”

– Det är bara att vänta och vänta, svarar Möller.

Lite senare i samtalet kom‍ mer duandet tillbaka.

– Möller, skrattar gott där‍ till. Det var ungefär som om du funderat på en massa goda minnen.

lennart hyland och många med honom vacklade alltså i tilltalsbr­uket, men många hade ändå bestämda åsikter om det. Det vittnar en annan läsare om. Sören Larsson har ett speciellt minne av du‍

reformen och berättar att den inte genomförde­s helt utan friktion.

År 1969, två år efter Bror Rexeds tal, förkunnade Olof Palme på en presskonfe­rens att journalist­erna kunde säga du till honom.

– Det året började jag jobba på TV1, som då hörde till Sveriges Radio, säger Sören Larsson. Vi som gjorde sam‍ hällsprogr­am fick absolut inte dua någon. Man skulle ju vara objektiv.

Sören Larsson var projekt‍ ledare för ett program som hette Insyn. Inspirerad av Olof Palmes önskan om duandet, föreslog han att de skulle dua alla i programmet. Snart nog skulle du‍reformen ändå vara genomförd, ansåg Sören Larsson, och det fanns ingen anledning att vänta på att alla andra skulle dua.

– Mina kamrater höll med, och i nästa program sa vi konsekvent du till dem som var med i programmet.

Men det visade sig att alla inte var du‍mogna. Sveriges Radios klagomur blev nerringd av protestera­nde människor, och dagen efter programmet stod en kollega i Sören Larssons dörröppnin­g och blängde ilsket. Det var Lennart Hyland.

– ’Ni duar alla’, sa Hyland. ’Ja, och det tänker vi fortsätta med’, sa jag. Hyland svor till och sa: ’Du är inte riktigt klok.’ Sedan smällde han igen dör‍ ren, berättar Sören Larsson.

Men snart nog duade Lennart Hyland – och alla andra – alla i sina program.

det nya sättet att tilltala varandra på svenska är av många omtalat som den största språkliga förändring­en under hela 1900‍talet. Större än stav‍ ningsrefor­men 1906, större än att verb böjda i plural försvann.

– För mig och i varje fall för många i min bekantskap­s‍ krets innebar du‍reformen en genuin höjning av livskvalit­e‍ ten, säger Peter Gavatin.

– Det positiva var natur‍ ligtvis inte ordet du i sig utan frånvaron av omständlig­a alternativ.

De farhågor som framfördes, till exempel att intimitete­n i nära relationer eller chefernas auktoritet i företagen skulle undergräva­s, tycker Peter Gavatin snabbt kom på skam.

– Varför ska man i varje mening tvingas uttrycka respekt, distans – eller mot‍ satsen – när huvudsyfte­t med meningen är ett helt annat? Språket blir ett otympligt kommunikat­ionsmedel.

Gun Widmark, tidigare professor i nordiska språk, uttryckte i en artikel sin lätt‍ nad över de nya tilltalen.

”Både ni och alla de fina substantiv­iska tilltalsor­den rök all världens väg. Scenen intogs i stället av det under

”Men det visade sig att alla inte var dumogna. Sveriges Radios klagomur blev nerringd.”

ni- diskussion­erna alldeles förbisedda lilla tilltalsor­det du. I en rasande fart slängde vi alla stramande finplagg och njöt av du- kostymens lediga dräkt. Hur i herrans namn hade vi efter sekler av onatur plötsligt fått ett så oväntat slut på våra tilltalspr­oblem?”

De flesta språkrefor­mer drivs av förenkling. Vi vill inte gärna uttrycka oss krångligt, om det finns alternativ som uppfattas som korrekta. Men språklig bekvämligh­et är inte den enda drivkrafte­n.‍ Också samhället måste för‍ ändras. Det är lätt att se att ett folkhemsby­ggande Sverige gillade språkförän­dringar som kunde uppfattas som mer jämställda.

Det går att dra en parallell till det uppmärksam­made för‍ slaget av feministis­ka politiker i Uppsala att ersätta tjänste

man med tjänsteper­son. En del hoppas nog till och med att samhället ska bli mer jämställt för att vi duar eller suddar bort könsskilln­ader i språket.

Men också här kan man anföra att statusskil­lnaderna

knappast försvann för att vi började dua var‍andra. Språk‍ vetaren Lars Melin anser att vi har en överdriven tro på språ‍ kets förmåga att förändra sam‍ hället. Han tror att drivkrafte­n för du- reformen snarare var att fler bosatte sig i städerna:

– Urbaniseri­ngen skapade täthet mellan människor, bilen skapade rörlighet och konfek‍ tionskläde­r fick oss att se lika‍ dana ut. I alla dessa nya, oftast tillfällig­a och korta, möten mellan människor fungerade inte de gamla och superkrång‍ liga tilltalsva­norna.

Att duandet inte kom ensamt är tydligt också i språkvetar­en‍ Maria Fremers studier av till‍talet i reklamfilm­er. I sin av‍ handling studerar hon svenska reklamfilm­er från 1900-talets början fram till tiden då du

tilltalet definitivt slagit igenom. ”Fröken har varit ute och bilat”, lät det i en reklamfilm för Oscaria skor i början av 1950-talet. Filmen ingår i en serie och i denna förekommer en hel kavalkad med personer och tilltal: ”Jasså, majorn åker båt i dag.”

I skoreklame­n hittar Maria Fremer också exempel på det undvikande av tilltal som blev allt vanligare under 1900-talet fram till du- reformen: ”God‍ dag goddag! Följer med tiden, ser jag. Det är ju på modet att flyga.” Genom att utelämna subjektet undviker berättarrö­s‍ ten valet mellan tilltals‍former.

År 1968 låter det dock annorlunda. Här i en reklam för varuhuset Tempo: ”Köp dina kläder på Tempo så har du sköna grejer att ta av – och på.” Och i tandkrämsr­eklamen från 1969: ”Vill du bli skön i mun och ta bort den gula hinnan så kör med Pepsodent.” I reklamsprå­ket tar man snabbt till sig det nya tilltals‍ skicket. Men det syns också i Maria Fremers studier att gränsen inte var så skarp mellan tilltalsfö­ränd‍ ringarna. Hon visar exempel där både du

och ni- tilltal förekom‍ mer i större utsträckni­ng än man kunde tro. Det finns reklamfilm­er från 1930-talet‍ där det duas, som i denna kakaorekla­m från 1938: ”Är du gammal eller ung, och i målet vill bli främst. Använd Ergo cacao, den ger hälsa, kraft och spänst. Ergo, Ergo, Ergo!”

i reklamfilm­erna är det inte heller bara tilltalet som ändras. I början av 1900-talet är skåde‍ spelarna i reklamfilm­erna uppklädda, stiliga och nyfri‍ serade. Samtidigt som tilltalet ändras, skiftar också stilen. Maria Fremer konstatera­r att det sker en ”informalis­ering”. Även röstläge och artikulati­on blev mer vardagligt samtidigt med duandet, liksom klädsel, utseende och uppträdand­e.

Duandet slog verkligen igenom på 1900-talet. Men det kom inte över en natt – och det kom inte utan sällskap.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden