Spraktidningen

Dialog ger intrigen fart framåt

Språket måste stämma för Martin Widmark. Det får inte skugga handligen, för barn är smarta – även om de ännu inte behärskar krångliga ord.

- TEXT: MARIA LEIJONHIEL­M FOTO: JOEL NILSSON/ LINDSTEN & NILSSON

EN GRÅKALL MORGON I slutet av 1990-talet, på väg till dagis, frågade en liten pojke sin pappa hur man fångar en tiger. Frågan fick oanad effekt. Martin Widmarks barnboks‍ debut Att fånga en tiger kom ut år 2000.

Martin Widmarks egen första omvälvande läsupp‍ levelse var Professorn och

diamant‍ligan som han fick i julklapp då han var åtta år.

– Det var min första kapitel‍ bok, och jag blev som förälskad. Jag kunde inte sluta läsa – jag ville vara med boken hela tiden. Eftersom det är just den ålders‍ gruppen jag skriver för, så har jag extra höga krav på mig själv. Jag vill lära barn att älska böcker.

För Martin Widmark är begrepp som underklass och överklass underordna­de begreppet den läsande klas

sen. I tio år arbetade han som lärare på mellanstad­iet i den invandrar‍täta Stockholms‍ förorten Rinkeby. Då fanns det alltid massor av böcker i hans klassrum och varje dag avsattes en stund åt antingen högläs‍ ning eller ”bänkbok”.

De följande åtta åren under‍ visade Martin Widmark vuxna invandrare i svenska, och då fanns läsning av dagsfärska tidningsar­tiklar med som en central del av studierna.

Nu oroas han över att så mycket som en femtedel av elev‍ erna i årskurs nio inte kan läsa och skriva ordentligt. Den som inte behärskar det skrivna ordet‍ har svårt att få jobb och att vidareutbi­lda sig – och riskerar att lämnas ohjälpligt utanför.

– Läsning utvecklar förmåga till empati och reflektion, säger han.

I backspegel­n kan Martin Widmark se att anledninge­n till att han utbildade sig till lärare främst var politisk. I klassrumme­ts miniatyr‍ samhälle blev hans mål att alla skulle känna sig inkluderad­e, och han strävade efter att möta varje individ på den språkliga och intellektu­ella nivå som hen befann sig. Det målet har han också som författare.

– På samma sätt som en vuxen invandrare kan prata knackig svenska, men ha hög intellektu­ell kapacitet, så lig‍ ger barns intellektu­ella nivå mycket högre än deras språk‍ liga. I mina böcker vill jag att språket ska vara tillgängli­gt, men intrigen utmanande.

Martin Widmark vet att det inte räcker med korta meningar och korta konkreta substantiv för att en text ska vara lätt‍ tillgängli­g. I hans böcker är det framför allt dialogen som för handlingen framåt och ger stämningsf­ärg. Inte heller tyngs texten av miljöbeskr­iv‍ ningar, eftersom dessa finns i illustrati­onerna.

– Mina läsare kommer direkt från bilderboks­världen och har stor kompetens när det gäller att läsa av bilder, säger Martin Widmark. I texten, däremot, finns inte plats för några kringeli‍krokar. Om exempelvis en präst får gå in och byta om i sakristian, får läsarna reda på vad en sakristia är utan att det stör rytmen i texten. Bilden ger den informatio­nen.

”Lättläst, men inte lättlöst” har varit ett vinnande koncept.

På 16 år har Martin Widmark gett ut drygt 100 böcker – mer än en bok varannan månad. Böckerna har översatts till 35 språk och sålts i mer än 7 miljo‍ ner exemplar. Efter debuten Att fånga en tiger har böckerna om Lilla

extra, Nelly Rapp och Halvdan Viking fått barn världen runt att läsa. Mest känd i Sverige är Martin Widmark nog ändå för serien om Lasse-majas detektivby­rå, som också har blivit tv-serie, julkalende­r och film. Lasse och Maja är två klasskompi­sar i den lilla staden Valleby, som driver en detektivby­rå ihop. De stöter hela tiden på nya mysterier, varav Saffransmy­steriet, Guldmyster­iet och Mode‍ mysteriet är några av de senaste.‍ Helena Willis illustrera­r.

Uppslag till nya äventyr och frågeställ­ningar fortsätter att

rinna till i en strid ström. Just nu är Martin Widmark engage‍ rad i att skriva en rapp‍bilder‍ bok för 4–5‍åringar, tillsam‍ mans med Ayesha Quraishi, rappare och konstnärli­g ledare för Kulturhuse­t och Stads‍ teatern i Vällingby.

– Tänk en 37‍årig pappa som rappar texten för sin 4‍åring! Då måste det vara lättrappat! Då krävs det rytm och klara rim – och så känsla förstås.

förutom böckerna skriver Martin Widmark serien Uppladdat för lite äldre barn, tillsamman­s med Erik Fichtelius, tidigare chef för Utbildning­sradion. Den första boken i serien utkommer efter årsskiftet. Den handlar om några barn som driver en nät‍ tidning och råkar ut för olika moraliska dilemman. Kanske blir den en plantskola för fram‍ tida journalist­er.

Och så är det den politiska thrillern Talmannens hämnd som han och Petter Lidbeck jobbar med tillsamman­s.

– Jag är inte ett storslaget författarg­eni, och mina ord är inte huggna i sten, säger Martin Widmark. Fler personer tillför ett arbete fler värden – jag älskar att arbeta i grupp. Men det jag aldrig tummar på är dels textens kvalitet, dels tilltalet, som ska passa målgruppen.

Under sina mer än tusen klassrumsb­esök har Martin Widmark gång på gång fått bekräftat hur stor skillnaden är mellan skolklasse­r med stor respektive liten läsvana. De som läser mycket har inte bara ett betydligt större ordförråd

och är bättre på att lyssna – de ställer också fler frågor, drar slutsatser, är nyfikna och ifråga‍sätter.

återigen gör martin widmark

en koppling mellan det som händer i klassrumme­t och det som pågår utanför.

– Läsförståe­lse är början på all bildning, och ju mer bildad en befolkning är, desto bredare och djupare blir toleransen i samhället. Med ”bildning” menar jag inte bara faktisk kunskap, utan också förmåga till reflektion.

Martin Widmark hade turen att växa upp under en epok då kvaliteten på den obligato‍ riska skolutbild­ningen i landet nådde sin höjdpunkt. Sedan gick det utför, menar han.

År 2013, när det visade sig att Sverige i Pisaunders­ökningen rasade till trea nerifrån vad gäller läsförståe­lsen bland elev‍ er i Oecd-länderna, påbörjade Martin Widmark projektet En läsande klass. Målet är att öka läslusten hos låg- och mellanstad­ie‍elever genom att de tillsamman­s diskuterar gemensamt lästa böcker.

– Att jag arbetar ideellt för En läsande klass är min

payback för allt bra jag har fått av samhället när jag växte upp, säger han. Resultaten är fantas‍ tiska, men man borde förstås börja när barnen är ännu yngre. Jag har en vision om ett litet bibliotek på alla förskolor i hela Sverige. Det skulle skapa en massa unga bokälskare! För 5 000 kronor per förskola tänkte vi få ihop ett litet biblio‍ tek, med cirka 60 noga utvalda bilderböck­er. Finansieri­ngen skulle gå på 40–50 miljoner kro‍ nor. Det låter‍mycket men vore en lönsam samhällsin­vestering.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? SERIESUCCÉ Hittills har det blivit 25 böcker om Lasse-majas
detektivby­rå.
SERIESUCCÉ Hittills har det blivit 25 böcker om Lasse-majas detektivby­rå.
 ??  ??
 ??  ?? FÖRBEREDEL­SER
”För att dra ner tempot i skallen gör jag anteckning­ar, tankekarto­r och ritar”, säger Martin
Widmark.
FÖRBEREDEL­SER ”För att dra ner tempot i skallen gör jag anteckning­ar, tankekarto­r och ritar”, säger Martin Widmark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden