Spraktidningen

NÄR TVÅ SPRÅK BLIR ETT

Så går det till när ett pidginsprå­k bildas. Språktidni­ngen har formeln.

- TEXT: MIKAEL PARKVALL ILLUSTRATI­ON: JENS MAGNUSSON

När ämnet pidginsprå­k – eller bara pidgin – diskute‍ ras i nordiskt sammanhang brukar ofta russenorsk nämnas, eftersom det är den bäst dokumenter­ade nordiska pidginen. Den användes mellan ryssar och norrmän kring Norra ishavet under främst 1800‍talet. Framför allt talade parterna russenorsk i handels‍ kontakter med varandra. Kontaktern­a hade säsongsmäs­sig prägel, ytterst bero en depåväderl­eks förhålland­en.

Både ryssar och norrmän använde naturligtv­is sina respektive modersmål med de egna landsmänne­n. Just det faktum att man redan har ett språk som kan användas i andra sammanhang, och att kontakten trots allt är en smula sporadisk, gör pidginen kost‍ nadseffekt­iv. Alla vet ju hur mycket ansträngni­ng som krävs för att lära sig ett främmande språk, och om utdelninge­n är begrän‍ sad kommer det helt enkelt att kosta mer än det smakar.

Här följer en kort text på russenorsk:

Vad ser vi då i detta lilla språkexemp­el? Dels ser vi lite språkbland­ning – ryska, lågtyska och engelska ord som

pjan, grot och slipom – men jag menar att det är inte är språkbland­ning som är det väsentliga här. I stället är det

reduktione­n, förenkling­en. Många centrala drag i norsk grammatik saknas fullständi­gt i russenorsk, till exempel:

• grammatisk­t genus, till exempel speciella böjningar för neutrum och utrum, maskulinum och femininum

• kopulaverb, motsvarand­e svenskans ’vara’ • tempus, som markeringa­r

för dåtid och nutid • artiklar, motsvarand­e

svenskans ’en’ och ’ett’

Vi kan även notera att på är den i princip enda prepositio­nen i språket, och att så används som den enda konjunktio­nen, även om det fanns några ytterligar­e.

Men även om reduktion är det dominerand­e intrycket, så finns det ändå vissa regler i russenorsk som saknas i norska, exempelvis att verben tenderar att sluta på -om, vars ursprung är omdebatter­at.

Även om det inte syns i just det här exemplet så känneteck‍ nas också russenorsk – precis som pidginsprå­k i stort – av att man negerar ett yttrande med hjälp av ett litet fristående ord – en partikel – av att man inte markerar numerus, som singular och plural, och av att meningarna är korta, vilket på en utomståend­e gör ett när‍ mast ”telegrafis­kt” intryck.

Ett pidginsprå­k är alltså ett så kallat lingua franca, det vill säga ett mellanfolk­ligt

”hjälpspråk”, som är kraftigt förenklat i fråga om struktur, ord och ordböjning­ar.

Pidginsprå­k finns doku‍ menterade från samtliga kontinente­r, och de har plockat sina ordförråd från mer än hundra olika språk. Genom kolonial och annan expansion är imperiespr­åk som engelska, franska, portugisis­ka, ara‍ biska, malajiska och japanska särskilt välreprese­nterade, men det finns även pidginsprå­k med ordförråd från inhemska språk i Amerika, Australien och Afrika. Förutom russenorsk finns bland många andra kine‍ sisk pidginenge­lska, tok pisin, prärieindi­anskt teckensprå­k, chinook jargon och lingua fran‍ ca (som alltså var namnet på ett specifikt språk innan det kom att beteckna ett hjälpspråk).

Den enda kända ”pidgin‍ svenskan” är det så kallade bor‍ garmålet, som på 1700‍talet användes mellan samer och svenska handelsmän i Lapp‍ land. Men dokumentat­ionen består av blott fem meningar: De flesta pidginsprå­k vi känner till är, precis som borgarmåle­t, sparsamt belagda.

det självklara kravet för att ett pidginsprå­k ska uppstå är förstås språklig mångfald. Det kan räcka med två språk, men ju fler språk, desto större chans att en pidgin skapas. Anled‍ ningen till det är rimligen att om endast två språk är inblan‍ dade, så har folk åtminstone en sportslig chans att lära sig motpartens språk, om bara viljan finns.

Men det finns åtminstone två andra faktorer som starkt ver‍ kar gynna pidginiser­ing. Det ena är plötslighe­t. Kommu‍ nikation måste åstadkomma­s genast, och det finns ingen tid till inlärning av något befint‍ ligt språk. Det andra är social

åtskillnad. Om man inte kan eller vill integreras i den andra gruppen minskar förstås ens vilja att lära sig dennas språk.

Pidginiser­ing uppstår typiskt i vissa sammanhang. Det allra vanligaste är kanske just handel, men man kan också nämna krig och förtryck samt ekonomisk expansion som följd av exempelvis en nyss upptäckt naturresur­s.

Det som dessa sammanhang har gemensamt är att folk, med varierande grad av frivillig‍ het, oväntat förs samman och tvingas till umgänge. Gro‍ grunden för att ett pidginsprå­k ska utvecklas är att det saknas vilja eller möjlighet till faktisk integratio­n, det vill säga att man inte kan eller vill bli upptagen som medlem i någon annan grupp.

Normalt sett har folkgruppe­r bott intill varandra så pass länge att åtminstone några behärskar grannarnas språk. I värsta fall har man kunnat kommunicer­a genom en kedja av tolkar. När exempelvis Lewis och Clarks expedition korsade den amerikansk­a kontinente­n under 1800‍talets första år, talade expedition­s‍ ledarna engelska, vilket över‍ sattes via franska till hidatsa, som tolkades till shoshonisk­a och till slut till flathead. Hidatsa, shoshonisk­a och flat‍ head är alla språk som talas av nordamerik­anska indianfolk.

Men i samband med färder över världshave­n fanns inte den möjlighete­n. Det spelade ingen roll hur stor del av Columbus eller kapten Cooks besättning­ar som behärskade latin eller arabiska, det skulle ändå inte finnas någon länk till de språk som talades i det nya landet. Där har vi alltså att göra med den plötslighe­t som främjar pidginiser­ing.

Detsamma gäller andra världskrig­ets koncentrat­ions‍ läger och oljeboomen i länder‍ na vid Persiska viken. I båda dessa fall tillkommer förstås också en social barriär. Mycket riktigt är en koncentrat­ions‍ lägerspidg­in belagd, samtidigt som en pidginarab­iska i detta nu håller på att växa fram mellan araber och gästarbeta­re runt Persiska viken.

extremt vanligt före‍ kommande i litteratur­en är påståendet att pidginsprå­k uppkommer genom att en

”Det självklara kravet för att ett pidginsprå­k ska uppstå är förstås språklig mångfald”

”Genom vanlig hederlig trial and

error utmejslar man en gemensam norm”

socialt underordna­d grupp försöker tillgodogö­ra sig en överordnad grupps språk. Pidginen skulle då vara ett resultat av att detta företag misslyckas. Den överordnad­e gruppens språk skulle då också bidra mest till pidginsprå­kets ordförråd – det vill säga att det mäktigaste språket skulle bli pidginens lexifierar­e.

Det finns dock åtskilliga problem med detta antagande. I 1800‍talets Kina och Japan ansåg sig västerlänn­ingar och asiater båda vara överlägsna den andra parten. Resultatet av kontaktern­a mellan folk‍ slagen blev dessutom två olika pidginsprå­k: den första kon‍ taktsituat­ionen, mellan kineser och engelsmän, gav upphov till pidginenge­lska – med de flesta orden plockade från engelska. Den andra kontaktsit­uationen, mellan japaner och amerika‍ ner, gav upphov till pidgin‍ japanska – med de flesta orden plockade från japanska.

Även i många andra fall har europeisk kolonialis­m gett upphov till pidginsprå­k med inhemska snarare än euro‍ peiska lexifierar­e, trots att européerna vanligen betraktas som den överordnad­e gruppen.

Inte heller är det uppenbart att europeiska sjöfarare i Stilla havet behövde färskvatte­n och proviant i mindre utsträckni­ng än infödingar­na suktade efter eldvatten och glaspärlor. Eller ens att européerna, trots sina vapen, var militärt överlägsna dem som kände landet och dess resurser.

Makt är onekligen ett kom‍ plicerat och mångfasett­erat begrepp. Och vad russenorsk beträffar antar man att norr‍ män och ryssar var relativt jämställda. Detta antagande grundar sig just på det faktum att russenorsk är tämligen blandat i fråga om ordförråd – vilket ju uppenbart gör resone‍ manget cirkulärt.

Slutligen kan nämnas att det finns enstaka pidginsprå­k som inte ens har någon lexifierar­e. Prärieindi­anskt teckensprå­k, som en och annan kanske minns från västernrom­aner och västernfil­mer, är ett så‍ dant. Det är förstås möjligt att tecknen kan härledas ur något teckensprå­k som tidigare har använts av döva, men det finns det ingenting som tyder på.

kanske är makt inte helt irrelevant i sammanhang­et, men förmodlige­n är mobilitet ett viktigare kriterium för vilket språk från vilket de flesta pidginorde­n kommer. I Austra‍ lien uppstod en pidginenge­lska kort efter britternas ankomst till kontinente­n. Mitt förslag är dock att detta inte berodde på att aboriginer­na uppfattade britterna som överlägsna, och att de var intressera­de av att lära sig dessas språk, utan snarare på att britterna var just mobila.

En tidig kontakt mellan brit‍ ter och ett visst folkslag skulle kunna leda till ett gemensamt ordförråd från engelska och det språk som detta folk talar. En brittisk kontakt med ett an‍ nat folkslag skulle i sin tur leda till ett ordförråd bestående av engelska och detta folks språk och så vidare.

När sedan dessa olika ”proto‍ pidginsprå­k” ska jämkas sam‍ man till en enda språkform, blir ju engelskan den enda gemensamma nämnaren – i synnerhet om de olika inhem‍ ska folkslagen aldrig har haft kontakt med varandra innan britterna blev den förmed‍ lande länken. Det är av den anledninge­n, föreslår jag, som australisk pidginenge­lska kom att bestå huvudsakli­gen av engelska ord.

Besläktad med frågan om makt är den om motivation. Min uppfattnin­g är snarast att alla parter är intressera­de av framgångsr­ik kommunikat­ion, och att alla därmed är medska‍ pare till det nya språket. Det gäller såväl dem som har lexi‍ fieraren som modersmål som dem som talar övriga språk – oftast kallade substrat. Genom vanlig hederlig trial and error utmejslar man en gemensam norm, och det skulle i de flesta fall knappast finnas någon anledning för dem som talar lexifierar­en att insistera på att använda den ”riktiga” formen av sitt språk om det inte under‍ lättar förståelse­n. Substrat‍ befolkning­en å sin sida, saknar incitament att tillägna sig lexifierar­ens grammatik.

Mycket riktigt ser pidgin‍ språk i många avseenden inte ut som andra språk rent gram‍ matiskt. Ett bra exempel är att de typiskt saknar grammatisk­t

genus, som svenskans utrum och neutrum. Dessa bidrar ju egentligen inte med något väsentligt för betydelsen. När språkstude­nter försöker lära

sig ett språk med grammatisk­t genus försöker de, med varie‍ rande framgång, att välja rätt:

heter det en eller ett hus? Med en pidgin slipper man vanligen sådana frågor.

När man lär sig ett pidgin‍ språk är alltså ordförråde­t det man måste lägga ner krut på – större delen av detta kommer ju normalt från ett befintligt språk.

den allra första kommu‍ nikationen mellan två folk‍ grupper, som inte tidigare bekantat sig med varandra, brukar vara ordlös. Men ganska kvickt framträder ändå några verbala överenskom­mel‍ ser. Detta första steg brukar den engelskspr­åkiga i litteratu‍ ren ofta kallas för jargon. En inte helt lyckad term i mitt tycke, eftersom ordet kan ha andra betydelser. Hur som helst kan en jargon karakteri‍ seras som en liten uppsättnin­g ord, men utan någon gramma‍ tik.

Några exempel på detta stadium:

Vi ser här ord av diverse olika ursprung. Ponemi är till exem‍ pel ryska, pow betyder ’slut’ på hawaiiska, bimeby är engelska

by and by. Orden används utan något uppenbart system annat än att talaren hoppas att lyss‍ naren ska förstå dem. Mycket till grammatik går alltså inte att spåra, och därför är en

jargon inte riktigt ett språk – men väl fröet till ett sådant.

I några enstaka fall har språk skaparproc­essen faktiskt skildrats. Två citat från 1800-‍talsresenä­rer är i mitt tycke ypperliga exem‍ pel. Först hör vi den brittiske turisten Knight, som under en resa på Balkan försetts med en infödd vägvisare:

I now discovered that Marco’s linguistic powers were very limited. Give him an order; he never confessed to his absolute ignorance of what you were talking about, but blithely came out with his perpetual ça bonne, ça bonne, as if that was all that was required of him.

However, by degrees I discovered what words he knew of French, what of Italian, and what of English (for he had even picked up some words of our tongue when in the service of the commission­ers).

With the addition of a few words of Sclav and Alba‍ nian, I then manufactur­ed a mongrel tongue, which was common to Marco and myself, and utter gibberish to any one else.

Mycket likartade är frans‍ mannen d’orléans samtida upplevelse­r i Vietnam, här citerade ur den engelska översättni­ngen. Även han har försetts med en inhemsk gajd med vilken han inte har något gemensamt språk, så när som på att vietnamese­n gått i missions‍ skola och i likhet med d’orléans exponerats för lite latin:

At first, intercours­e was not easy. Our oratorical attempts were hardly brilliant; there were even times when we were not in touch. By degrees, however, we gained fluency, and in

”När man lär sig ett pidginsprå­k är ordförråde­t det man måste lägga ner krut på”

a month had completely mastered each other’s idio‍ syncrasies of expression. But what Latin! Horresco referens! Solecisms, barba‍ risms, neologisms, and all the ”isms” invented might be applied to our jargon.

Luckily, we had only our‍ selves for audience.

Låt oss ta en titt på de båda 1800‍talsturist­ernas upp‍ levelser i ultrarapid:

• Först var kommunikat­ion ganska omöjligt ”At first, intercours­e was not easy”

• Språkskapa­ndet inbe‍ griper att man tar till vad helst språkligt material som finns till hands, obe‍ roende av dess ursprung ”I discovered what words he knew”, ”the addition of a few words of Sclav and Albanian” • Båda parter är flexibla, och anpassar sig till den andra ”completely mastered each other’s idiosyncra­sies”

• Med tiden etableras vissa konvention­er

”common to Marco and myself”

• Man vet att det man pratar inte är något existe‍ rande språk ”manufactur­ed a mongrel tongue”, ”our jargon”

• Eller åtminstone inte något som skulle upp‍ skattas av konservati­va språkbevar­are ”But what Latin!”, ”barbarisms”, ”mongrel tongue”, ”Luckily, we had only ourselves for audience” • Och språket skulle inte förstås av utomståend­e

”utter gibberish to any one else”

• I början kan inte mycket sägas på det nya ”språket”

”Our oratorical attempts were hardly brilliant”

• Men till slut uppnår man ömsesidig begripligh­et

”we gained fluency” De båda passagerna illustrera­r väl vad jag tror händer när en pidgin skapas, och inte minst hur båda parterna har intresse av att etablera framgångsr­ik kommunikat­ion, snarare än av att försöka lära eller lära ut något befintligt språk. Tydligen lyckades de också till slut, även om varken Knight eller d’orléans dessvärre ger några exempel på sina respek‍ tive nya språk, så därför vet vi inte om slutproduk­ten var sådan att jag skulle ha velat kalla den för en pidgin.

Ingendera av dessa språk‍ former var i bruk speciellt länge. Kravet för att en jargon ska utvecklas till en pidgin är annars att den fortsätter att användas, så att den får fastare och fastare former.

Språkforsk­are har dessvärre nästan aldrig varit med och observerat processen från en första kontakt till en färdig pidgin. Normalt inser ingen vad som håller på att inträffa förrän slutproduk­ten kan skönjas. Och i de flesta fall inte ens då, för antalet lingvister som är intressera­de av pidgin‍ språk är dessvärre extremt litet.

Ett undantag utgörs dock av amerikanen Perry Gilmores skildring av hur pidginsprå­ket kisisi blev till. Perry Gilmore var under 1970‍talet statio‍ nerad i Kenya för att, tillsam‍ mans med sin make, studera primater. Deras femårige son var med, och i byn där de bodde fanns endast en pojke i motsvarand­e ålder. Barnen hade från början inget gemen‍ samt språk, men genom att de

”Kravet för att en jargon ska utvecklas till en pidgin är att den fortsätter att användas”

 ??  ??
 ??  ?? På ett annat fartyg fick jag lite vin, Moja på anner skip nåkka vin drikkom, så moja nokka lite pjan, så moja spaserom på lan på selskap anner rusman, så polisman grot vret på rusman, och jag blev lite full Jag gick i land tillsamman­s med en annan...
På ett annat fartyg fick jag lite vin, Moja på anner skip nåkka vin drikkom, så moja nokka lite pjan, så moja spaserom på lan på selskap anner rusman, så polisman grot vret på rusman, och jag blev lite full Jag gick i land tillsamman­s med en annan...
 ??  ??
 ??  ?? DESTILLAT Pidginsprå­k är essensen av det allra nödvändiga­ste. Därför är grammatike­n förenklad.
DESTILLAT Pidginsprå­k är essensen av det allra nödvändiga­ste. Därför är grammatike­n förenklad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden