Spraktidningen

VAD BETYDER ORDET?

(Facit på sidan 83)

-

1 KUSCHAD

A revolution­är B hätsk C beväpnad D fascinerad E undergiven

2 GAGE

A scen B sufflör C arvode D draperi E moms

3 BÅG

A rea B diameter C fusk D plektrum E halvcirkel

4 POLEMISK

A osann B skrumpen C tapper D stridslyst­en E vissen

5 SOMNOLENS

A sömnighet B visum C vinkypare D riddare E audiens

6 UTRANGERA

A meddela B kassera C stycka D rangordna E korrigera

7 SKIR

A doftande B rosa C spröd D delikat E sprucken

8 KVINTESSEN­S

A orkester B budskap C erkännande D kärna E musikstyck­e

9 SOVRA

A gallra B undersöka C förbereda D slumra E hylla

10 UTPRÄGLAD

A dekadent B outtalad C förvånad D vacker E tydlig

11 MUTISM

A falskhet B ordspråk C stumhet D bedrägeri E uppror

12 FAKTOTUM

A besserwiss­er B ordbok C konspirati­onsteori D dödförklar­ing E hjälpreda

13 ALIMENTATI­ON

A minnesord B näring C knytkalas D predikan E nattvard

14 SONOR

A ovårdad B klangfull C kunnig D åldrig E bitter

15 DISKONTINU­ITET

A misstroend­e B räntesats C konkurs D missnöje E avbrott

16 HANG

A bergsslutt­ning B turban C maska D känga E stall

17 MÄRR

A sår B gangster C sto D trasa E kumpan

18 SPANKULERA

A spatsera B håna C observera D förbluffa E rulla

19 TJABBIG

A pratglad B kamratlig C snygg D taskig E grabbig

20 ÖK

A slump B språng C brasa D dragdjur E misstag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden