Spraktidningen

SKRIVKRISE­N HAR SKAPAT SIG SJÄLV

-

Det finns en särskild text‍ genre i Sverige: skolkris‍ genren. I mängder av debatt‍ artiklar upprepas samma sak: dagens studenter kan inte skriva! Och förklaring­en är, enligt debattörer­na,‍ brister i skolan.

Till slut uppfattas detta som en sanning, trots att påståenden­a saknar vetenskapl­ig grund, menar‍martin Malmström, forskare vid Institutio­nen för utbildning­svetenskap, Lunds universite­t. Han visar att de senaste decenniern­as mediedebat­ter om skrivande ofta bygger på myter och överdrifte­r. De är domedagspr­ofetior.

Martin Malmström har bland annat analyserat tidningsar­tiklar och läroplaner från 1960-talet fram till i dag. Och mediebilde­n av ”skrivkrise­n” har mer eller mindre sett likadan ut under hela den perioden.

”När kritiken blir så massiv är risken att man glömmer att många studenter skriver utmärkt”, säger Martin Malmström. ”Och om man utgår från att det är kris, söker man ofta lätta lösningar, i form av traditione­ll färdighets­träning.”

Han varnar för denna ytliga‍syn på ungas skrivande, som tenderar att krypa in i styrningen av skolan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden