Spraktidningen

I USA TALAS DET ALLTJÄMT OM RAS

-

I Språktidni­ngen 1/17 diskuterad­es det svenska ordet ras. Med tanke på hur känsligt ämnet etnicitet är i USA blir jag förvånad av att höra amerikaner fortfarand­e använda ordet race. Hur vanligt är engelskans race i betydelsen ’ras’? Ian

svar: Eftersom race också har den vanliga betydelsen ’tävling, lopp’ är det svårt att avgöra om frekvensen har förändrats, men det verkar, något oväntat,‍inte alls som om användning i betydelsen‍ ’(mänsklig) ras’ minskar i amerikansk engelska.‍till och med i vetenskapl­ig text hittar vi än i dag uttryck som students of

other races och people of mixed race. Frekvensen för ethnicity har inte förändrats nämnvärt heller. De mest frekventa fraserna som ordet ethnicity förekommer i är, intressant nog, kombinatio­ner av de två konkurrera­nde orden: race and

ethnicity och race or ethnicity

(som i the race and ethnicity of the patient). Detta tyder på att det råder viss osäkerhet hos språkbruka­rna. Adjektivet

ethnic, till exempel ethnic background­s/groups/minorities, har däremot minskat i använd‍ ning under senare år.

Magnus Levin, Linnéunive­rsitetet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden