Spraktidningen

LÅT VERKTYGET VARA TRÅDBUNDET

-

Handhållna verktyg har traditione­llt sett alltid haft lite olika sladdar, till exempel ström‍kablar. Numera finns det verktyg som är sladdlösa i betydelsen‍att de går på batteri‍och inte sitter fast i väggen. Det finns också verktyg som är trådlösa, det vill säga att de kommunicer­ar med sin styr‍enhet via ett trådlöst nätverk.

Hittills har trådlöst varit det speciella som man behöver sätta namn på. Nu har dock termen cable tool dykt upp. Det tycks handla om ett verktyg som inte kan kommu‍ nicera trådlöst utan måste ha en kommunikat­ionskabel till styrenhete­n. Hur ska ett sådant verktyg benämnas på svenska? Någonting med tråd är ju bra, men dubbelnega‍ tionen icke-trådlös låter knäpp i mina öron. Oscar

svar: Det liknar ju faktiskt en retronym, det vill säga när man behöver ett nytt uttryck för en äldre företeelse. Benäm‍ ningsfråga­n blir lite knivig eftersom det inte huvudsak‍ ligen handlar om anslutning till elnätet, där uttryck som sladd och ledning ofta används – uttryck som annars kunde ha varit‍användbara i denna ordbildnin­g.

Ett förslag som vi kommit fram till är trådbundet verktyg. Det kunde vara ett alternativ till, som du också antyder, det lite svår‍förståelig­a icke-trådlöst verktyg. Trådbunden är dessutom en term som används inom olika fackområde­n.

Henrik Nilsson, Terminolog­icentrum TNC

 ??  ?? BASSES BASTION Basseberg kan ha fått sitt namn efter basse, ett ord för grävling.
BASSES BASTION Basseberg kan ha fått sitt namn efter basse, ett ord för grävling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden