Spraktidningen

EN MÖJLIGHET ATT VÄLJA PRONOMEN

-

Vad är en pronomenru­nda?

Caitlin

svar: En pronomenru­nda kan göras i början av ett möte, ett evenemang eller en annan‍ händelse där människor samlas, och innebär att var och en i samband med att de presentera­r sig får möjlighet att tala om vilket pronomen man vill bli omnämnd med. Det har blivit en viktig fråga för många. Bland annat gäller det för per‍ soner som varken identifier­ar sig som kvinnor eller män eller som har en könstillhö­righet bortom tvåkönsnor­men. Men frågan behöver inte hänga ihop med en persons könsidenti­tet. De pronomen som är aktuella, bortsett från hon och han, är framför allt hen och den.

Åsa Holmér, Terminolog­icentrum TNC

 ??  ?? AVKOPPLAT Verbet sit används i engelskan för att beskriva‍placering på
en bordsyta.
AVKOPPLAT Verbet sit används i engelskan för att beskriva‍placering på en bordsyta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden