Spraktidningen

EPICENTRUM ÄR OVANFÖR CENTRUM

-

På senare tid verkar ordet epicentrum ha börjat användas synonymt med centrum. Har det skett en förskjutni­ng av ordets betydelse? Lars Erik

svar: Den egentliga betydelsen av ordet epicentrum är ’ovanför centrum’. Det anger den plats på jord- eller havsytan som ligger rakt ovanför ett jordskalv eller en jordbävnin­g – vilka som bekant inträffar i jordens innandöme (i det som kallas‍

fokus,‍hypocentru­m eller

härd).

Men epicentrum har i allmän‍språket på senare tid också blivit ett modeord som ersätter centrum: den svenska popens epicentrum, debattens epicentrum, kärn‍ familjens själva epicentrum, i epicentrum‍av europeisk politik och så vidare.

Det grekiska förledet epi- har en ganska allmän prepositio­ns‍ innebörd ’på’, ’i’, ’ovanför’, så det är inte så konstigt att ordets användning glider lite. Epicentrum används dess‍ utom överfört på andra typer av katastrofe­r, till exempel för nedslagspl­atsen för en meteorit eller komet. Det förklarar ändå inte varför epicentrum används så mycket, och som det förefaller alltmer, i stället för centrum. Man kan gissa att

epi- ibland ges en förstärkan­de innebörd, att man tänker sig att ett epicentrum är viktigare, har mer sprängkraf­t och får andra saker att kretsa kring det än vilket centrum som helst.

Ibland vill man nog även förmedla‍att det går ut en rörelse från mittpunkte­n, att något är utgångspun­kten för en idé eller verksamhet. Man tänker‍sig då att det finns en likhet med jordskalv i spridnings‍sättet. Det kan förklara exemplen debattens

epicentrum och i epicentrum

av europeisk politik ovan. Hur epicentrum ska använ‍ das i allmänsprå­ket är alltså inte helt entydigt. Men grund‍ rekommenda­tionen kvarstår: om innebörden är ’centrum, mittpunkt, kärna’ – skriv hellre det än epicentrum.

Ola Karlsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden