Spraktidningen

OLIKA SKRIVSÄTT FÖR SAMMA LAND

-

Vilken form ska jag använda för att beskriva att något eller någon kommer från BosnienHer­cegovina? Susanne

svar: De former som vanligtvis används är nationalit­ets‍ beteckning­en bosnier, adjek‍ tivet bosnisk och nationsnam­net Bosnien. Men precis som det officiella namnet är BosnienHer­cegovina ( eller Bosnien och Hercegovin­a) kan man i sam‍ manhang där man vill vara mer formell eller fullständi­g skriva bosnien-hercegovin­ier respek‍ tive bosnien-hercegovin­sk.

Sunna Nygård, Språkrådet

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden