Spraktidningen

Så gör du engelska ord till svenska

- TEXT: MARIA ARNSTAD

Engelska lånord är ständigt till besvär för skribenter. Men det finns tumregler för hur de kan anpassas till svenska. ” Historien upprepar sig ofelbart när något nytt engelskt lånord dyker upp”

Varje fredag läg‍ ger vi ut ett nytt kviss på språk‍ tidningen.se. I kvisset kan man testa sin ordförståe­lse, kännedom om ordklasser, främmande språk och mycket annat.

Många har kommentera­t kvissen, jämfört resultat och diskuterat svarsalter­nativ.

Men flera har också haft be‍ stämda åsikter om ordet – och stavningen – kviss. En del har varit mycket negativa: ” Kviss låter vämjeligt. Snälla använd quiz!”, ” Kviss? Vad är det för fel med frågesport?”

Andra har å sin sida varit mycket positiva: ” Kviss – ett jättebra svenskt ord! För visst är frågesport lite klumpigt och quiz funkar bara inte i svenskan.”

Det finns otaliga parallell‍ fall till kviss. När det, för ganska många år sedan, blev möjligt att skicka brev via datorn i stället för via gamla ångbrevlåd­an, diskuterad­es stavningen av det fenomenet också livligt. Skulle det vara e-mail, mail, mejl – eller skulle det rentav heta e-post?

Historien upprepar sig ofelbart när något nytt engelskt lånord dyker upp i svenskan. I alla fall när det ska bråkas in i formella doku‍ ment eller ”traditione­lla” me‍ dier, som dagstidnin­gar och tidskrifte­r. Ska man skriva site, sajt eller webbplats? Kick off eller avspark?

finns det då någon som kan leda oss rätt i djungeln av ord och stavningar?

Jodå, som av en händelse landade just nya upplagan av Svenska skrivregle­r på mitt skrivbord. Med ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter!

Och här ges besked: i första hand bör man leta efter ett befintligt svenskt ord, efter‍ som detta oftast är lättare att förstå för svenska läsare. Det är bättre att använda skräppost än det engelska spam.

Men om man inte hittar något‍passande svenskt ord, kan det vara bättre att skapa ett sådant än att bara över‍ sätta det engelska: ” Krockkudde är till exempel tydligare än luftkudde för airbag”.

Om det engelska ordet ändå skulle ge en bra beskrivnin­g av begreppet ”kan det räcka med ett översättni­ngslån, som i af

färsklass för buwsiness class”. Så finns det ytterligar­e fall, där det engelska ordet har blivit så pass etablerat i svenskan att ”det saknas anledning att ersätta det”.

men enstaka engelska ord är en sak, en annan är när dessa ska sättas in i en mening som för övrigt är svensk – för där krävs ofta att man kan böja orden. Svenska substantiv har också alltid ett genus, de är ”n-ord” eller ”t-ord” ( en eller

ett), och ett genus måste alltså också tilldelas de engelska lånorden: en jury–juryn–juryerna; ett case–caset–casen.

När lånorden väl har för‍ setts med genus och anpassats till det svenska böjningssy­s‍ temet, ”följer också ofta även försvenska­d stavning, med de bokstäver som i svenskan nor‍ malt betecknar de ingående ljuden i ordet”. Så har mail blivit mejl och date blivit dejt. Sådana försvenska­de stav‍ ningar gör också att det blir lättare att ”bilda andra ord och ordformer av lånorden”, som i verbet mejka i stället för

makea.

Var hamnar då kviss i detta sammelsuri­um?

Om man skulle gå på den första rekommenda­tionen, så skulle det etablerade svenska ordet frågesport ligga nära till hands som översättni­ng. Men är frågesport verkligen en synonym till quiz i svenskan? Om man tittar på de samman‍ hang där quiz förekommer, så verkar ordet ha kommit att få en snävare innebörd än

frågesport.

Ett quiz står ofta för ett kun‍ skapstest där man individuel­lt får svara på ett antal frågor. Detta sker genom att man kryssar eller klickar i ett svars‍ alternativ bland flera möjliga, och sedan, ganska raskt, går vidare till nästa fråga.

Ordet frågesport kan visser‍ ligen inbegripa samma typ av kunskapste­st, men verkar ha en vidare betydelse. Det står till exempel ofta för en fråge‍ lek med flera deltagare i lag som får tävla mot varandra. Enligt Nationalen­cyklopedin lanserades ordet frågesport av Aftonblade­t 15 december 1938 för en programtyp uppbyggd

på detta vis. Quiz används sällan för den typen av större arrange‍rade tävlingar.

än så länge verkar det heller inte som om någon har känt behov av att ersätta quiz med något annat, nyskapat svenskt ord. Möjligtvis kan det bero på att quiz är så pass etablerat att det just ”saknas anledning att ersätta det”. Quiz har ju också försetts med genus: ett quiz.

Och – alltså – med för‍ svenskad böjning följer ofta försvenska­d stavning: kviss!

Maria Arnstad är redaktör på Språktidni­ngen.

 ??  ?? STEGVIS Det kan ta några vändor innan lånorden hittar sin plats i svenskan.
STEGVIS Det kan ta några vändor innan lånorden hittar sin plats i svenskan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden