Spraktidningen

NÄR RÖRELSEN SKA ÖVERGÅ I ORD

-

SPRÅKET OCH DANSEN Red. Birgitta Sandström (Carlssons) Det är svårt att sätta ord på dans. Alla kan lära sig vad plié, tendue och relevé betyder, men i undervisni­ngen blir språket ofta personligt. Det kan handla om allt från rytmi‍ serade ljud som bam bam bam till meningar som jag spottar till kvinnan som sitter där i hörnet. I dansens värld be‍ höver inte spotta röra sig om en loska. Den som spottar riktar uppmärksam­heten åt ett visst håll – ett verb som bil‍ dats till engelskans spotlight.

I denna antologi skildras dansens språk av olika fors‍ kare. Texterna är bland annat baserade på intervjuer med dansare och koreografe­r. De redogör för ett fackspråk med en mängd vedertagna uttryck, som dock frodas tillsam‍ mans med utövarnas egna metaforer, liknelser och ord. Dessutom finns det en rik flora av icke‍verbalt språk; gester och miner är ofta minst lika betydelsef­ulla som talat språk.

Boken ger inblick i ett språk‍ ligt universum som få annars får tillträde till. Den är lärorik och gedigen, men den akade‍ miska tonen gör att texterna kanske inte roar lika mycket som en bra dansförest­ällning.

Anders Svensson

 ??  ??
 ??  ?? FLEXIBELT För att förklara dans måste man tänja på språket.
FLEXIBELT För att förklara dans måste man tänja på språket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden