Spraktidningen

Ett ORD FÖR GRUPPER SOM FÖRSKINGRA­TS

-

När diaspora började användas i svenskan på 1800‍talet var det en benämning på judar som levde i försking‍ ringen, det vill säga kringsprid‍ da på olika orter fjärran från hemlandet eller hemmiljön. Fortfarand­e talas det om den

judiska diasporan, men nume‍ ra möter vi också till exempel den turkiska, romska, somaliska och iranska diasporan, när det gäller vissa etniska minoritets­gruppers bosättning utomlands. Också svenskars bosättning utanför hemlandet är ett slags diaspora.

Det grekiska grundordet diasporá betyder ’ut‍, kring‍ ströende, skingrande’ och är bildat till verbet diaspeírei­n, ’strö ut, kringströ’. Det enkla verbet speírein betyder ’så’, och till det hör sperma, spor och sporadisk. Av avlägsna germanska ordsläktin­gar kan nämnas sprida, spruta och sprej(a).

Diaspora hör till den lilla grupp ord som kan ha eller har haft huvudtryck­et (beto‍ ningen) på tre olika ställen. De flesta ordböcker föreslår diáspora. Men några förteck‍ nar också diasporá, som är det rent grekiska uttalet, och diaspóra.

Bo Bergman är medarbetar­e i Sydsvenska­n och författare.

 ??  ?? BREDARE SYFTNING I dag lever många olika
grupper i diasporan.
BREDARE SYFTNING I dag lever många olika grupper i diasporan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden