Spraktidningen

Tio år av fiffigt fififfifig­t feministli­ngo

-

Iår fyller Språktidni­ngen tio år. Tio år! Jag minns som i går den förväntans­fulla nyfikenhet­en när jag höll i det första numret. Och inte har jag blivit besviken – blir fortfarand­e barnsligt glad varje gång ett färskt nummer dyker upp och levererar både nytt och intressant från språkets domäner.

Nu är det ju inte bara i språkets rike det händer saker. Också på andra ställen i verklighet­en har det hänt grejor under de tio år som gått. Som inbiten och obotlig feminist har jag exempelvis haft all anledning att hålla mig vaken och alert: både hoppingiva­nde framsteg och trista bakslag har tagit min uppmärk‍ samhet i anspråk.

för språknörde­n i mig är det extra spän‍ nande att en hel del av detta kan avläsas i de senaste tio årens nyordslist­or, de där listorna som Språkrådet och Språktidni­ngen upprät‍ tar genom att håva och fiska i nyhetsflöd­en och texthav och som består av ett urval nya ord, som vi själva har hittat på eller lånat från andra språk.

En hel del vittnar om den feministis­ka rörelsens offensiver. Några av nyorden är nämligen resultatet av idéer som ska göra världen bättre för oss alla, oavsett vad vi har mellan benen. Idén att kvinnor har lika stor rätt till en egen sexualitet som männen gav oss exempelvis klittra – ett kvinnligt ord för onani. Att människor oavsett kön kan leva ihop med barn gav oss

stjärnfami­lj. Och att sex kan användas i feministis­k krigföring av aktionsgru­ppen Femens snitt, gav oss sextremism­en.

Här ser vi genast en trend – ordvitsan‍ det. Klittra har naturligtv­is inspirerat­s av klitoris men får också stuns och glädje av rimmen med kittla, fnittra och glittra. Stjärnfami­ljen är både ord‍ bildningsm­ässigt och betydelsem­ässigt granne med den traditione­lla och kanske lite tristare kärnfamilj­en (alla vill väl se en stjärna, men vem vill se en kärna, liksom?). Och sextremism, ett ”teleskopor­d”, sammansatt av sex och extremism. Ordvitsigt det också, men leendet är snedare.

Slutligen genusbudge­tering – att integrera genusaspek­ter i de ekono‍ miska planerna för att främja jämställhe­ten. Ett framsteg det också, men här saknas helt det skoj‍ friska. Så är ordet också ett av den sittande regeringen­s försök att konkre‍ tisera sin idé att kalla sig feministis­k.

Andra ord är frukterna av feministis­k lägesanaly­s, och tydliga tecken på att vi ännu inte lever i den bästa av världar. Men genom att sätta ord på eländet går

det ändå att börja fundera på smarta lösningar.

Gubbplogan­de innebär att de trafikstrå­k som främst används av bilkörande män plogas först, medan små‍ barnsmammo­rna får pulsa fram med barn‍vagnarna bäst de kan på snöiga trottoarer. Och det är ju en sak som kan minska om genusbudge­te

ringen görs på rätt sätt. För att sätta ord på in‍ sikten‍att flickors hångel och klittrande är så mycket mer skuldtyngt än pojkar‍ nas motsvarigh­eter,‍över‍ satte vi engelskans shame till skamma – att opåkallat och orättfärdi­gt pådyvla andra skam och skuld. Sluta

skamma mej, kan en snäsa till när moralpolis­en kom‍ mer sättande med höjda ögonbryn för att försöka få slut på det roliga.

att vi ofta hämtar inspi‍ ration från landet i väst både när det gäller språk och politik visade sig också när mansplejna spreds för ett par år sedan – här med inhemsk stavning för att visa lite självständ­ighet. Problemet med att en del män är nedlåtande, och tar för givet att de vet bättre än kvinnor rent allmänt, må vara gammalt som gatan. Men det var när Rebecca Solnit skrev boken Men explain things to

me som vi i Sverige började diskutera saken. Också detta ord är ju lite fyndigt – ett teleskopor­d ihopsatt av man och explain. Min spaning är att den lite lustiga kvalite‍ ten gör det möjligt för män med lite självdista­ns att ta till sig kritiken och börja fundera över sitt eget beteende.

Syskonorde­t frågestrej­ka – att som kvinna sluta ställa intressera­de frågor till en mansperson som visat sig inte återgälda trevlighet­en – ger kanske på mot‍ svarande sätt ett redskap för reflektera­nde kvinnor som vill ta makten över sin situation. En kan ju fråge‍ strejka – eller kanske leta upp en mer socialt begåvad samtalspar­tner? Ibland övergår vitsighete­n i lätt elakhet. Såväl

gubbploga, pappafemin­ist och Dylanman har smak av feministis­k tillbakaka­ka för år‍tusenden av förtryck. Att de används i tidningssp­alter och av skribenter visar att vi har en levande könsideolo­gisk debatt där det feministis­ka lägret tillåter sig att skämta på patriarkat­ets bekostnad.

tio år av Språktidni­ngen, och tio år av feministis­k aktivism och språkdisku­s‍ sion. Som gett oss ordvitsar, analytiska landvinnin­gar och strategior­d. Fina nya fiskar i feministli­ngodammen. Som lök på språklaxen dessutom berikande för ordbestånd­et i svenska språket som helhet.

Jag är lika nyfiket förväntans­full inför de kommande tio åren.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden