Spraktidningen

Nej, att läsa språk tidigt är inte alltid bäst!

Forskning visar att en senare start faktiskt kan vara bättre.

- TEXT: MARIA ARNSTAD

hello, bye, i love you! Totte går i första klass i en svensk kommunal skola. Han har redan‍börjat läsa engelska. I andra‍skolor som drivs av kom‍ munen startar engelskund­er‍ visningen i årskurs två eller tre.

Det är skolans huvudman som bestämmer när engelskund­er‍ visningen ska börja i respektive skola.

Men när i livet lär man sig egentligen ett språk lättast? ”Ju yngre desto bättre”, är en vanlig uppfattnin­g. Men språk‍ forskare hävdar att det i vissa fall kan vara precis tvärtom.

– Sannolikt har barn ingen kunskapsmä­ssig fördel av att börja med språkunder­visning‍ tidigt i livet, säger Niclas Abrahamsso­n, professor vid Centrum för tvåspråkig­hets‍ forskning, Stockholms universite­t.

många har hört talas om

den kritiska perioden för språkinlär­ning – en period som sträcker sig ungefär från födelsen fram till puberteten. Inom denna period har man möjlighet att lära sig att tala ”som en infödd”. Därefter avtar förmågan att tillägna sig språk på ett naturligt sätt. I stället måste man kämpa hårt med glosor, grammatik och uttal.

– Vi vet med säkerhet att det finns ålderseffe­kter vid språkinlär­ning: ju tidigare start, desto mer sannolikt att få högre slutresult­at på språkteste­r. Detta är ett statistisk­t faktum. Men anledninge­n är omtvistad, säger Niclas Abrahams‍ son. Vissa forskare argumenter­ar emot att det skulle finnas en bio‍logiskt betingad ’kritisk period’. Det verkar hur som helst inte som om‍hjärnan är mogen‍ för att ta till sig språk‍under‍ visning tidigt i livet.

– Vi får ofta samtal hit till institutio­nen från privata entreprenö­rer, som entusias‍ tiskt berättar att de vill starta förskolor med en viss ’språk‍ profil’. De vill till exempel satsa på att lära barn engelska väldigt tidigt, redan från start, eftersom de har hört att ålder är ’jättevikti­gt’ i fråga om språkinlär­ning. De vill ge bar‍ nen ett försprång i språket.

Entreprenö­rerna är då ange‍ lägna om att få till stånd ett samarbete. De vill att Niclas‍ Abrahamsso­n ska styrka föreställn­ingen om att det är bråttom att sätta i gång med språkunder­visningen om barnen‍ska kunna lära sig språket‍obehindrat. Men han blir i stället tvungen att över‍ tyga dem om att de är fel ute.

under livet lär vi oss språk på olika sätt. Förstasprå­ket – det språk vi först kommer i kontakt med som nyfödda – suger vi åt oss mer eller mindre omed‍ vetet. Andraspråk­et, däremot, är ett språk som vi möter sedan vi helt eller delvis har tillägnat oss vårt förstasprå­k.

Men själva inlärnings­proces‍ sen för andraspråk­et liknar den som äger rum när man lär sig förstasprå­ket, och vid språkteste­r uppvisar många andraspråk­stalare ”inföddlika” resultat. Detta gäller speciellt om man har exponerats för språket tidigt i livet. Definition­en av ett andra

språk är att det används i naturlig kommunikat­ion. Det lärs in i en miljö eller ett sam‍ hälle där det används som pri‍ märt kommunikat­ionsmedel, till exempel svenska i Sverige.

I kontrast till andraspråk står begreppet främmande

språk, det vill säga språk som lärs in i en miljö där de inte används som primärt kommu‍ nikationsm­edel, till exempel skolspråke­n tyska, franska och engelska i Sverige.

Man har undersökt ålders‍ effekter även på dessa främman‍ de språk. Och det intressant­a är då att man ofta får ett omvänt resultat. Där är det i många fall så att de som börjar lära sig språket lite senare får ett något bättre resultat i språkteste­rna.

– Om en person får språk‍ undervisni­ng några timmar i veckan – då gäller inte för‍ delarna med att börja lära sig språket tidigt.

små barns hjärnor är bra på att dra omedvetna slutsatser om ett språks struktur utifrån vad de hör, men i en skolsitua‍ tion är det helt andra meka‍ nismer som aktiveras. Där diskuterar man uttrycklig­en grammatisk­a regler och ord, deras uttal och betydelse, men man tar inte med sig språket ut ur klassrumme­t – ifall man inte bor på en plats där språket används kontinuerl­igt i vardagen. Och om ett barn får en sådan avgränsad tillgång till språket, kommer det snabbt att avfärda det som irrelevant.

Detta beror på att mindre barn tillägnar sig språket med en viss sorts minnessyst­em: det

procedural­a – eller implicita – minnet. Äldre barn och vuxna lär sig däremot språk i större utsträckni­ng med det deklara

tiva – eller explicita – minnet. – Och skolunderv­isning är ”designad” just för det deklara‍ tiva minnet.

Svenska forskare gjorde redan på 1960‍ och 70‍talen försök med att börja undervisa några årskullar barn i engelska från första klass. Det vanliga var då att man började från tredje klass. Sedan gjorde man uppföljnin­gar i nionde klass.

– Då visade det sig att de som började med engelska i första klass inte var ett dugg bättre på engelska än de som började i tredje klass. Ofta var det precis tvärtom: de som började senare hade snappat upp mer, eftersom deras hjärnor var kognitivt mogna för att ta emot den här formen av informatio­n. Däremot kan man ju väcka nyfikenhet på det främmande språket hos yngre barn, naturligtv­is.

Så lite äldre barn är alltså bättre än lite yngre på att lära sig just främmandes­pråk. Det som barnen lär sig under hela första och andra klass, kan barnen i tredje klass kanske lära sig på några månader.

Detta verkar det dock vara få som känner till utanför forskarkre­tsar.

– Många har tagit föreställ‍ ningen om att tidig inlärning är bäst, och tillämpat den rakt av på skolunderv­isningen, säger Niclas Abrahamsso­n.

Maria Arnstad är redaktör på Språktidni­ngen.

”Sannolikt har barn ingen kunskapsmä­ssig fördel av att börja med språkunder­visning tidigt i livet”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? NYTTA Om barn inte betraktar ett språk som nödvändigt avfärdas det som irrelevant.
NYTTA Om barn inte betraktar ett språk som nödvändigt avfärdas det som irrelevant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden